Sosyal Hizmet Modellerinden Yararlanan Reşit Olan Çocuklarla İlgili Teşvik

Bilindiği üzere 2828 sayılı Kanunun Ek 1 inci Maddesi kapsamında istihdam edilen kişilere Sigorta Prim teşvikinden faydalanabilmektedir. Ancak bu kişilerin belirli şartları taşması gerekmektedir. Ek 1 inci maddede bu şartların bazılarından bahsedilmiştir.

Ek 1 inci Madde “Bu Kanun veya 5395 sayılı Kanun uyarınca haklarında korunma veya bakım tedbir kararı alınmış olup fasılalı olarak geçen yararlanma süreleri dâhil iki yıldan az olmamak üzere, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının sosyal hizmet modellerinden yararlanan çocuklardan reşit olduğu tarih itibarıyla bu hizmetlerden yararlanmaya devam edenlerin işe yerleştirilmeleri aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde yapılır:

  1. a) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından hangi statüde olursa olsun serbest kadro ve pozisyonları toplamının binde biri, bu madde kapsamında istihdam edilecekler için ayrılır ve her yıl belirtilen oranda kişi istihdam edilir. Serbest kadro ve pozisyon toplamının binden az olması hâlinde dahi kamu kurum ve kuruluşlarında en az bir hak sahibi istihdam edilir.
  2. b) Bu hükümden yararlanmak isteyenler, 18 yaşını doldurdukları ve korunma veya bakım tedbir kararının sona erdiği tarihten itibaren iki yıl içinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına başvururlar. İşe yerleştirmede öncelik, sırasıyla lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunlarına verilir.
  3. c) Bu maddede belirtilen istihdam hakkından yararlanacak kişilerin yerleştirilmesinde, Devlet memurluğuna alınacaklar için yapılacak merkezî sınav sonuçlarının kullanılması esastır. İhtiyaç duyulması hâlinde bu madde kapsamına giren hak sahiplerinin yerleştirilmesinde esas alınmak üzere ayrı bir merkezî sınav yaptırılabilir. Ancak öğrenim durumu itibarıyla yapılacak merkezî sınava giremeyeceklerin yerleştirilmelerinde kura usulü uygulanır.

ç) Yerleştirme yapılacak kadro sayısı 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kurumların serbest memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonları ve işçi kadro sayısının toplamının binde biridir. Toplam kadro ve pozisyon sayısının belirlenmesinde yerleştirme yapılacak yılın başındaki veriler esas alınır. Devlet Personel Başkanlığınca bu madde kapsamında hak sahiplerinin istihdam edileceği toplam kadro sayıları her kurum için tespit edilerek yerleştirme yapılacak yılın şubat ayı sonuna kadar kurumlara bildirilir. Kurumlar, bildirilen bu kadroları merkez ve taşra teşkilatları itibarıyla dağıtımını yaparak nisan ayı sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirir.

Bu madde kapsamına girenlerin yerleştirilmeleri; orta öğrenim ve daha üst öğrenim mezunları için memur unvanlı kadrolara, diğer öğrenim mezunları için ise yardımcı hizmetler sınıfında yer alan kadrolara Devlet Personel Başkanlığınca yapılır veya yaptırılır. Kurumlarca teşkilat bazında yapılacak dağıtımın bildirilmemesi hâlinde Devlet Personel Başkanlığınca

belirlenecek usul ve esaslar dâhilinde resen yerleştirme yapılır.

  1. d) Kamu kurum ve kuruluşları, bu maddede belirtilen haktan yararlanarak yerleştirilen ancak herhangi bir nedenle işten ayrılan personele ilişkin belirlenecek bilgileri işten ayrılmayı takip eden bir ay içinde, hâlen çalışmakta olanların bilgilerini ise yönetmelikte belirlenecek zamanda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığına bildirir.”

Bu kişilerin özel sektör işverenlerince istihdam edilmesi durumunda da işverenlerimiz ilgili teşvikten faydalanabilmektedir.

Sonuç olarak istihdam teşviklerinden yararlanmak isteyen işverenlerimizin işçileri işe almadan önce iş-kur kaydının olup olmadığını kontrol etmeleri, kayıtlı olmayan işçilerin iş-kur kayıtlarının yapılmasını sağladıktan sonra işe almaları faydalı olacaktır. Söz konusu teşvik ile ilgili diğer bir şart ise istihdam edilecek sigortalının 18 yaşını doldurmuş olması, en az iki yıldır SOSYAL HİZMET MODELLERİNDEN YARARLANAN bir kişi olması gerekmektedir.

2828 numaralı sigorta prim teşviki veya diğer istihdam teşviklerinden faydalanmak isteyenler işverenlerimizin Cari Teşvik ekibi ile irtibata geçerek profesyonel destek almaları yararlarına olacaktır.

Yavuz DEMİRCİ

İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı