1- 5510 SAYILI KANUNUN 81 İNCİ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ  (ı) BENDİ KAPSAMINDA UYGULANAN 5 PUANLIK PRİM İNDİRİMİ

Kanuni Dayanak: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi.

Genelge: 2008-93, 2009-139 ve 2011-45 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgeleri.

1.1 Genel Bilgi

5 puanlık indirim; prim borçlarını düzenli olarak ödeyen özel sektör işverenlerine malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta kolları işveren hissesinde 5 puanlık indirim sağlayan, sigorta primi teşvik uygulamasıdır. Bu teşvik, 1/10/2008 tarihinden itibaren uygulanmaktadır.

1.2 Yararlanma Şartları

 

İşverenlerin;

 Çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde Kuruma vermeleri,   Primlerini yasal süresi içerisinde ödemeleri,  Kuruma yasal ödeme süresi geçmiş prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması (varsa da yapılandırılmış/tecil ve taksitlendirilmiş olması ve bu işlemlerin devam ediyor olması),  Yapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı yönünde tespitin bulunmaması, gerekmektedir.

1.3 Soru – Cevap

 1. Özel sektörde faaliyet gösteren işverenlerin tamamı 5 puanlık indirimden faydalanabilir mi? 5 puanlık indirimden vadesi geçmiş prim, idari para cezası, gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmayan, aylık prim hizmet belgelerini yasal süresinde veren ve bu belgelere ait prim borcunu yasal süresinde ödeyen bütün özel sektör işverenleri faydalanabilmektedir.

 

 1. Söz konusu prim indiriminden hangi sigortalılardan dolayı yararlanılır?

5 puanlık indirimden, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki (5510/4-1a) sigortalılardan haklarında malullük yaşlılık ölüm sigortası kolları uygulananlardan dolayı yararlanılması mümkün bulunmaktadır. Ancak, sosyal güvenlik destek primine tabi sigortalılar, yurt dışında çalışan sigortalılar, aday çırak, çırak ve öğrenciler ile haklarında malullük yaşlılık ölüm sigorta kolları uygulanmayan sigortalılardan dolayı bu indirimden yararlanılamaz.

 1. Kamu kurumlarının 5 puanlık indirimden faydalanmaları mümkün müdür? Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda çalışan sigortalılardan dolayı 5 puanlık prim indiriminden faydalanılamaz.

Vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları ile okul aile birliklerinde çalıştırılan sigortalılardan dolayı 9/12/2016 tarihinden itibaren beş puanlık indirimden yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

 1. İhale konusu işlerde 5 puanlık prim indirimi uygulanır mı? 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunundan istisna olan alım ve yapım işleri için 5 puanlık prim indirimi uygulanmaz.
 2. Türkiye’den Almanya’ya istisna akdi kapsamında işçi götüren işverenler hakkında 5 puanlık indirim uygulanabilir mi? Kanunun amir hükmü gereğince yurtdışında çalışan sigortalılar hakkında 5 puanlık indirim uygulanmayacağından, Türkiye’den istisna akdi kapsamında Almanya’ya götürülen Türk işçilerden dolayı da bu indirimden yararlanılamaz.

 

 1. Ülkemizle uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan bir ülke vatandaşının Türkiye’de çalışması halinde söz konusu ülke vatandaşından dolayı 5 puanlık indirimden yararlanılır mı?

 

 

 1. Ülkemizle sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan yabancı ülke vatandaşlarından Türkiye’de çalışanlar, sosyal güvenlik mevzuatımıza göre sigortalı sayıldığından bu sigortalılardan dolayı 5 puanlık prim indiriminden yararlanılır. Ayrıca ülkemizle sosyal güvenlik sözleşmesi bulunan yabancı ülke vatandaşlarından sosyal güvenlik mevzuatımıza göre sigortalı sayılıp haklarında uzun vadeli sigorta kolları uygulananlar hakkında da bu indirim uygulanır. 7. Ankara ilindeki işyerinden dolayı vadesi geçmiş prim borcu bulunan bir işverenin, İstanbul ilinde prim borcu bulunmayan işyerinde çalıştırdığı sigortalılardan dolayı 5 puanlık indirimden yararlanması mümkün müdür? İşverenin muaccel borçlarının bulunup bulunmadığı hususunun tespitine ilişkin araştırma, işverene ait Türkiye genelindeki tüm işyerleri bazında değil, sigorta prim indiriminden yararlanılacak işyeri bazında yapılmaktadır. Bu nedenle, İstanbul ilindeki işyerinden dolayı prim borcu bulunmayan işveren bu işyerindeki sigortalılar için 5 puanlık indirimden faydalanabilecektir.
 2. Vadesi geçmiş prim borcu bulunan bir işverenin, söz konusu borçlarını ödemesi halinde 5 puanlık prim indiriminden hangi tarihten itibaren yararlanması mümkündür? Vadesi geçmiş prim borcu bulunan bir işverenin, borçlarının tamamını ödemesi halinde yasal verilme süresi sona ermemiş ilk aylık prim ve hizmet belgesinden itibaren 5 puanlık indirimden yararlanması mümkündür.

Örnek: 1.000 TL prim borcu bulunan işverenin, bu borcunu 15/05/2017 tarihinde ödemesi halinde, borcun 2017/Nisan ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin Kuruma son verilme süresinden önce ödenmiş olması nedeniyle, işveren 2017/Nisan ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinden itibaren 5 puanlık indirimden yararlanabilecektir.

 1. Vadesi geçmiş prim borcu bulunan işyerinin başka bir işverene devredilmesi halinde, devir alan işveren 5 puanlık prim indiriminden yararlanabilir mi? Sigortalı çalıştırılan bir işyerinin başka bir işverene devredilmesi halinde, işyerini devir alan işveren devir eden işverenin muaccel borçlarından dolayı (idari para cezası borçları hariç) müteselsilen sorumlu olduğundan, devir tarihinden önce ve devir tarihinden sonra prim borcu bulunmaması şartıyla 5 puanlık indirimden yararlanabilecektir.
 2. Prim borçlarını yapılandıran veya tecil ve taksitlendiren işverenler 5 puanlık indirimden yararlanabilir mi?

 

Prim borçlarına ilişkin yapılandırma veya tecil ve taksitlendirme işlemleri devam eden ve yapılandırma/tecil ve taksitlendirme kapsamına girmeyen başkaca borcu bulunmayan işverenler 5 puanlık indirimden yararlanabilir. Ancak, prim borçları yapılandırılmış/tecil ve taksitlendirilmiş olan işverenlerin ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle yapılandırma veya tecil ve taksitlendirme işlemlerinin bozulması halinde, bozma koşulunun oluştuğu ayı takip eden aydan başlanılarak, söz konusu borçlar ödenmediği sürece bahse konu indirimden yararlanılması mümkün değildir.

 1. Aylık prim ve hizmet belgelerinin Kuruma yasal süresinde kağıt ortamında verilmesi halinde 5 puanlık indirimden faydalanmak mümkün müdür? Aylık prim ve hizmet belgelerinin 5 puanlık indirim seçeneği seçilmek suretiyle Kuruma yasal süresi içinde ancak kağıt ortamında gönderilmesi halinde, işyerinin prim ve idari para cezası borcunun bulunmaması şartıyla 5 puanlık indirim seçeneği seçilmek suretiyle düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesi için indirimli tahakkuk oluşacaktır. Tahakkuk eden borcun yasal süresi içinde ödenmesi halinde 5 puanlık indirimden faydalanmak mümkün olacaktır.
 2. Kuruma yasal süresinde ancak sehven 5 puanlık indirim seçilmeden gönderilen aylık prim ve hizmet belgesindeki kayıtlı sigortalılar için sonradan söz konusu indirimden faydalanmak mümkün müdür? Aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içinde kanun numarası seçilmeden gönderilmesi halinde, vadesi geçmiş borcun bulunmaması, bahse konu aylık prim ve hizmet belgesinden kaynaklanan sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmiş olması ve belgede kayıtlı sigortalılar ile bu sigortalılara ilişkin prime esas kazanç ve prim ödeme gün sayısının aynı olması kaydıyla, söz konusu indirimden geriye yönelik olarak yararlanılması mümkündür.
 3. Ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi dışında verilmesi halinde 5 puanlık indirimden faydalanmak mümkün müdür? Aylık prim ve hizmet belgelerini 05510 kanun numarasını seçerek gönderen ve prim tutarlarını yasal süresi içinde ödeyen işverenlerin, yasal süresi dışında Kuruma verilmiş olan ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı prim borcu bulunmasa dahi 5 puanlık indirimden faydalanmaları mümkün değildir.
 4. Aylık prim ve hizmet belgesinden kaynaklanan işsizlik sigortası prim borcunun yasal süresinde ödenmemesi halinde 5 puanlık indirimden yararlanılabilir mi?

İşsizlik sigortası primlerinin ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde ilgili ay için 5 puanlık indirimden yararlanmak mümkündür. Ancak, ödenmemiş veya eksik ödenmiş işsizlik sigortası primleri gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte ödenmediği sürece takip eden aylarda 5 puanlık indirimden yararlanılması mümkün değildir.

 1. 5 puanlık indirimden yararlanılabilecek tutar nedir? Bu indirimden, prime esas kazancın alt ve üst sınırı arasında olmak kaydıyla sigortalının prime esas kazancı üzerinden hesaplanan malullük yaşlılık ölüm sigorta primlerinin işveren hissesinin 5 puanlık kısmı kadar yararlanılır.

Örnek: 2017/Ocak ayında işe alınan ve 1.777,50 TL ücretle çalıştırılan bir sigortalı için hesaplanacak beş puanlık indirim tutarı 88,88 TL’dir. (1.777,50 *0,05= 88,88)

 1. Prim borcunun katma değer vergisi iade alacağından mahsup suretiyle ödenmesi halinde 5 puanlık indirimden faydalanmak mümkün müdür? İşverenlerin yasal süresi içinde Kuruma vermiş oldukları aylık prim ve hizmet belgelerinden kaynaklanan sigorta prim borçlarını yasal ödeme süresinin sona erdiği tarihten itibaren yirmi gün içinde katma değer vergisi iade alacağından mahsup suretiyle ödemeleri halinde 5 puanlık indirimden yararlanmaları mümkün bulunmaktadır.
 2. Aynı sigortalı için 5 puanlık indirimle birlikte diğer sigorta prim teşviklerinden yararlanılabilir mi? İşsizlik ödeneği almakta iken işe alınan sigortalılara yönelik sigorta prim teşviki (4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu 50 nci madde) hariç olmak üzere, işverenin vadesi geçmiş prim ve idari para cezası borcu bulunmaması kaydıyla aynı dönemde aynı sigortalı için öncelikle 5 puanlık indirimden ardından diğer bir sigorta prim teşvikinden yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

 

 1. Sigorta prim indiriminden yararlanabilmek için Kuruma başvuru şartı var mı? Bu indirimden yararlanabilmek için 05510 kanun numaralı aylık prim ve hizmet belgelerinin e-Bildirge sistemi üzerinden gönderilmesi yeterli olup, ayrıca Kuruma başvuru şartı bulunmamaktadır.

 

 1. Alt işverenin Kuruma borcunun bulunması asıl işverenin 5 puanlık indirimden faydalanmasına engel midir?

 

Alt işverenin ilgili aya ilişkin aylık prim hizmet belgesinden kaynaklanan prim borçlarını yasal süresinde ve tam olarak ödememesi halinde, asıl işveren yalnızca ilgili ay için 5 puanlık indirimden yararlanabilir. Buna karşın, takip eden aylarda asıl işverenin 5 puanlık indirimden faydalanabilmesi için, gerek kendisinden gerekse alt işverenlerinden kaynaklanan prim borcunun bulunmaması gerekmektedir.

 1. Alt işverenin veya asıl işverenin yasal ödeme süresi geçmiş prim borcunun bulunması diğer alt işverenlerin söz konusu indirimden faydalanmasına engel midir? Alt işverenler yalnızca kendi çalıştırmış oldukları sigortalılara ilişkin prim borçlarından sorumlu olduğundan; asıl işverenin veya diğer bir alt işverenin Kuruma borcunun bulunması, prim ve idari para cezası borcu bulunmayan alt işverenin 5 puanlık indirimden faydalanmasına engel değildir.
 2. Sigortalılara geriye dönük olarak yapılan ücret ve ücret niteliği dışındaki ödemeler nedeniyle düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı 5 puanlık indirimden yararlanmak mümkün müdür? Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 102 nci maddesinde belirtilen durumlarda geriye yönelik düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinin takip eden ayın 23’üne/dönemin 7’sine kadar Kuruma verilmesi ve sigorta primlerinin işveren hissesinin Hazinece karşılanmayan kısmı ile sigortalı hissesinin tamamının takip eden ayın sonuna kadar ödenmesi halinde 5 puanlık indirimden yararlanmak mümkündür.
 3. Kayıt dışı sigortalı çalıştırıldığının tespiti halinde işveren 5 puanlık indirimden yararlanabilir mi? İşverenin çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya işverence bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığının tespit edilmesi halinde bir yıl süreyle bu indirimden yararlanılamaz.
 4. Aynı işverene ait (A) işyerinde kayıt dışı sigortalı çalıştırıldığının tespiti halinde, bu işverenin (B) işyerinden dolayı 5 puanlık indirimden yararlanılabilir mi? Aynı işverenin aynı veya farklı ünite sınırları içinde birden fazla işyeri dosyasının bulunması halinde, hangi işyerinde kayıt dışı sigortalı çalıştırıldığı tespit edilmiş ise, 5 puanlık indirimden yalnızca bu işyeri bir yıl süreyle faydalanamaz. (A) işyerinde kayıt dışı sigortalı çalıştırıldığının tespiti, aynı işverene ait (B) işyeri için 5 puanlık indirimden yararlanılmasına engel değildir.

 

 1. Mülga 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi olanlardan dolayı 5 puanlık indirimden yararlanılabilir mi? Kamu idaresi niteliğinde olmayan mülga 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıklar, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, oda, borsa ve birliklerin sandık statüsüne tabi iştirakçilerinden dolayı 5 puanlık indirimden yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

 

 1. Mülga 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi olanlar yönünden 5 puanlık indirimden yararlanmada önem arz eden hususlar nelerdir?  Uzun vadeli sigorta kollarına tabi çalıştırılan sigortalılardan dolayı yararlanılır.  Yurt dışında çalıştırılan veya sosyal güvenlik destek primine tabi çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.  Yasal ödeme süresi geçmiş prim, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunan sandık, banka, sigorta ve reasürans şirketi, oda, borsa ve birlikler yararlanamaz.  Beş puanlık indirimden yararlanabilmek için, sandıkların statüsüne tabi personele ilişkin bildirimlerin, vakıf senetlerinde belirtilen süre içinde yapılması ve muhteviyatı prim tutarlarının vakıf senetlerinde belirtilen süre içinde eksiksiz olarak ödenmesi gerekmektedir.  Yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı tespit edilen sandık, banka, sigorta ve reasürans şirketleri, oda, borsa ve birlikler 5 puanlık indirimden bir yıl süreyle yararlandırılmaz.

 

 

 

2-5510 SAYILI KANUNUN 81 İNCİ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (i) BENDİ KAPSAMINDA YURTDIŞINA GÖTÜRÜLEN/GÖNDERİLEN SİGORTALILARA UYGULANAN 5 PUANLIK PRİM İNDİRİMİ

Kanuni Dayanak: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi.

Genelge: 2013-30 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi.

2.1 Genel Bilgi

Özel sektör işverenlerinin yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere yurt içinden götürülen/gönderilen sigortalıları için uygulanan bu indirim kapsamında, sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan genel sağlık sigortası primlerinin işveren hissesinin 5 puanlık kısmı Hazine tarafından karşılanmaktadır. Bu teşvik, 1/6/2013 tarihinden itibaren uygulanmaktadır.

2.2 Yararlanma Şartları

İşverenlerin;  Kuruma yasal ödeme süresi geçmiş prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması, (varsa da yapılandırılmış/tecil ve taksitlendirilmiş olması ve bu işlemlerin devam ediyor olması),  Aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde göndermeleri,  Primlerini yasal ödeme süresi içerisinde ödemeleri,  Yapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı yönünde tespitin bulunmaması, gerekmektedir.

2.3 Soru – Cevap

 1. Bu indirimden hangi işverenler yararlanabilmektedir? Kuruma bildirim yükümlülüklerini zamanında yerine getiren ve Kuruma borcu bulunmayan özel sektör işverenleri söz konusu indirimden faydalanabilmektedir. Ancak, 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki işyeri işverenleri bu indirimden yararlanamaz.
 2. İhale konusu iş üstlenen işverenler bu indirimden faydalanabilir mi? 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında veya 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işi üstelenen özel sektör işverenleri ihale konusu işlerde çalışan sigortalılardan dolayı bu indirimden faydalanamaz.

 

 1. Uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerlerinde çalıştırılan sigortalılardan dolayı bu indirimden yararlanılabilir mi? 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden alım ve yapım işlerine ilişkin herhangi bir kısıtlama bulunmadığından uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden alım ve yapım işlerinde çalıştırılan sigortalılardan dolayı bu indirimden yararlanılabilir.

 

 1. Bu indirimden hangi sigortalılardan dolayı yararlanılabilir? Özel sektör işverenlerince yurtdışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere;  5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelere götürülen Türk işçilerinden,  Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkeler ile sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülkelere 5510 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında geçici görevle gönderilen sigortalıların Türkiye’deki sigortalılık statüsüne göre ödenecek sigorta primlerinde sigorta kolları bakımından genel sağlık sigortası primlerinin bulunması halinde, bahse konu işçilerden,   Almanya ile yapılan “İstisna Akdi” sözleşmesi çerçevesinde Almanya’ya götürülen Türk işçilerinden,  dolayı bu indirimden yararlanılır.

 

 1. Bu indirim hükümleri hangi sigortalılar hakkında uygulanmaz?  Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlardan,  Libya’da çalışanlardan,  3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilerden,  Meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrencilerden,

4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 21 inci maddesi kapsamında iş kaybı tazminatı alanlardan,  Harp malulleri ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre vazife malullüğü aylığı alanlardan, dolayı genel sağlık sigortası primlerinde bu indirim uygulanmaz.

 

 1. Bahse konu sigorta primi indiriminden yararlanabilmek için Kuruma başvuru şartı var mı? Özel sektör işverenlerinin, sigorta primi indiriminden yararlanabilmeleri için kapsama giren sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerini 06486 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlemeleri yeterli olup, ayrıca Kuruma başvuru şartı bulunmamaktadır.

 

 1. Prim borçlarını yapılandıran veya tecil ve taksitlendiren işveren bu indirimden faydalanabilir mi? Prim borçları 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş ya da çeşitli kanunlar gereğince yeniden yapılandırılmış olan işverenler, yapılandırma veya taksitlendirme işlemlerinin devam ediyor olması ve yapılandırma/tecil ve taksitlendirme kapsamına girmeyen başkaca borcu bulunmaması kaydıyla indirimden faydalanabilirler.

 

 1. 5510 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesi kapsamında Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında uygulanan prim desteğinden yararlanan işverenler bu indirim hükümlerinden yararlanabilir mi? 5510 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesinde düzenlenen sigorta prim teşvikinden yararlanan işverenler aynı dönemde bu indirim hükümlerinden yararlanamaz.

 

3-5510 SAYILI KANUNUN 81 İNCİ MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASI KAPSAMINDA UYGULANAN İLAVE 6 PUANLIK PRİM İNDİRİMİ

Kanuni Dayanak: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin ikinci fıkrası.

Genelge: 2013-30 ve 2016/8  sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgeleri.

3.1 Genel Bilgi

Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi dikkate alınmak suretiyle 14/7/2013 tarihli, 28707 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulunca belirlenen 51 il ile Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde faaliyet gösteren özel sektör işverenlerinin teşvik edilmesi amacıyla uygulanan bu indirim kapsamında; işverenlere, öncelikle 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen prime esas kazanç üst sınırına kadar olan kazançlar üzerinden hesaplanacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde 5 puanlık indirim, ardından prime esas kazanç alt sınırına kadar olan kazançlar üzerinden hesaplanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde 6 puanlık indirim sağlanmaktadır. Bu teşvik, 1/1/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulamaya konulmuştur.

3.2 Yararlanma Şartları

 

İşverenlerin;

 Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı toplamının 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan brüt asgari ücretten fazla olmaması (varsa da ilgili kanunların öngördüğü şekilde yapılandırılmış ve yapılandırma işleminin devam ediyor olması),  Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde gönderilmesi,  İşyerinin bulunduğu bölgeye göre 46486/56486/66486 kanun numarası seçilerek düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma gönderilmesi ve sözkonusu belgelere ilişkin sigorta primlerinin yasal süresi içerisinde ödenmesi, gerekmektedir.

 

3.3  Soru – Cevap

 1. İlave 6 puanlık indirimden tüm işverenler yararlanabilir mi? Bakanlar Kurulunca belirlenen 51 il ile Bozcaada ve Gökçeada İlçelerinde faaliyet gösteren işverenlerden, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan 5 puanlık indirimden yararlanan özel sektör işverenleri bu indirimden yararlanabilir.

 

 1. İhale konusu iş üstlenen işverenler bu indirimden yararlanabilir mi? 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunundan istisna olan alım ve yapım işleri için bu indirim uygulanmaz.

 

 1. 5510 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesinde öngörülen sigorta primi teşvikinden yararlanmakta olan işverenler bu indirimden yararlanabilir mi? 5510 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesinde öngörülen sigorta primi teşvikinden yararlanmakta olan işverenler, söz konusu teşvikten yararlandıkları süreler içerisinde bu indirimden yararlanamaz.

 

 1. İlave 6 puanlık indirim kapsamında yer alan iller ve yararlanma süreleri nedir? 01/01/2013 tarihinde yürürlüğe giren bu indirim, Bakanlar Kurulu Kararına istinaden belirlenen bölgelere göre uygulanma süresi bakımından farklılık göstermektedir

 

 1. İlave 6 puanlık indirimden yararlanabilmek için işyerinde belirli bir sayıda sigortalı çalıştırma şartı var mıdır? Bu indirim uygulamasında 2016/Mart ayından itibaren işyerinde ilgili ayda on ve üzerinde sigortalı çalıştırma şartı kaldırılmıştır. Bu nedenle 2016/Mart ayından itibaren 1 sigortalı çalıştıran işyerlerinin de bu indirimden yararlanması mümkün bulunmaktadır. Buna karşın 2016/Şubat ayı ve öncesinde ise ilgili ayda 10 sigortalıdan az bildirim yapılması halinde o ay için bu indirimden yararlanılması mümkün değildir. 6. İlave 6 puanlık indirim kapsamında 2016/Şubat ayı ve öncesinde on ve üzerinde sigortalı çalıştırmanın tespiti ne şekilde yapılır? İşveren tarafından on ve üzerinde sigortalı çalıştırıldığının tespiti sırasında, aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dikkate alınacaktır. İşverenlerce, aynı aya/döneme ilişkin olarak kanun numaralı ya da kanun numarası seçilmeksizin birden fazla aylık prim ve hizmet belgesinin verilmiş olması halinde, sigortalı sayısının tespitinde, farklı belge türleri ile birden fazla bildirimi yapılan her bir sigortalı için tek bir kayıt dikkate alınmak suretiyle bu belgelerde kayıtlı sigortalıların toplam sayısı dikkate alınır. Alt işverenlerce çalıştırılan sigortalı sayısı da on sigortalı sayısının tespitinde dikkate alınır.

 

 1. İşverenin bu indirim kapsamına giren bir ilde birden fazla işyerinin bulunması halinde on ve üzerinde sigortalı çalıştırıldığının tespiti ne şekilde yapılır? İşverenin söz konusu indirim kapsamına giren bir ilde birden fazla işyerinin bulunması halinde, asgari on (10) sigortalı çalıştırma şartının sağlanıp sağlanmadığı, her bir işyeri için ayrı ayrı aranacaktır.

 

 1. 2016/Şubat ayı ve öncesinde bildirim yapılan ayda toplam sigortalı sayısının 9 ve altında olması halinde bu indirimden yararlanılabilir mi? 2016/Şubat ayı ve öncesinde söz konusu sigorta primi indiriminden yararlanmakta olan bir işyerinden sigortalı çıkartılması nedeniyle, çalışan sigortalı sayısının 10’un altına düşmesi halinde o ay için sigorta primi indiriminden yararlanılamayacaktır.

 

 1. Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar, on ve üzerinde sigortalı çalıştırmanın hesabında dikkate alınır mı? Bu indirim hükümleri sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar için uygulanmaz, ancak sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar on ve üzerinde sigortalı çalıştırmanın hesabında dikkate alınır.

 

 1. İşverenin Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borcunun bulunup bulunmadığı ne şekilde tespit edilir? Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borcunun bulunup bulunmadığının tespiti sırasında, işverenlerin kendi adına tescil edilmiş tüm işyerleri ile ortak, üst düzey yönetici, işveren vekili ve aracı olarak işlem gördüğü işyerlerinden kaynaklanan prim ve idari para cezası borçlarına, işverenin gerçek kişi olması halinde, ayrıca kendi sigortalılığından kaynaklanan 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi (5510/4-1b) kapsamındaki yasal ödeme süresi geçmiş prim borçlarına bakılmaktadır.

 

 1. Bu indirim hükümleri hangi sigortalılar hakkında uygulanmaz?  Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlardan,  Yurtdışında çalışan sigortalılardan,  3308 sayılı Kanunda belirtilen aday çırak, çırak ve mesleki işletmelerde eğitim gören öğrencilerden,  Meslek liselerinde okumakta iken veya yükseköğrenimleri sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrencilerden,  Yalnızca işsizlik sigortası primlerine tabi olanlardan,  Harp malulleri ile 3713 ve 2330 sayılı Kanunlara göre vazife malullüğü aylığı alıp, yalnızca kısa vadeli sigorta kollarına tabi olanlardan, dolayı, bu indirimden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

 

 1. Prim borçlarını yapılandıran veya tecil ve taksitlendiren işveren bu indirimden faydalanabilir mi? Prim borçları; 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş ya da çeşitli kanunlar gereğince yeniden yapılandırılmış olan işverenler, yapılandırma veya taksitlendirme işlemlerinin devam ediyor olması ve yapılandırma/tecil ve taksitlendirme kapsamına girmeyen başkaca borcu bulunmaması kaydıyla indirimden faydalanabilirler.

 

 1. Sigorta prim indiriminden yararlanabilmek için Kuruma başvuru şartı var mıdır? Bu indirimden yararlanabilmek için 46486/56486/66486 kanun numaralı aylık prim ve hizmet belgelerinin e-Bildirge sistemi üzerinden gönderilebilmesine yönelik kodlama yapılması amacıyla Kuruma başvuru şartı bulunmamakta, ancak söz konusu sigorta primi teşvikinden yararlanılabilmesi için e-Borcu Yoktur aktivasyon işlemlerinin yapılması gerektiğinden, Kuruma yalnızca “e-Borcu Yoktur Aktivasyon” başvurusunda bulunulması gerekmektedir.

 

 1. Kuruma bildirmiş olduğu sigortalıları fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işverenler, bu indirimden yararlanabilir mi? Kuruma bildirmiş olduğu sigortalıları fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işverenler, bu indirimden bir yıl süreyle yararlanamaz. 15. İşverenin, kapsama giren il ve ilçelerdeki işyerlerinden Kuruma bildirdiği sigortalısını, aynı işverenin indirim kapsamına giren ya da girmeyen diğer illerde faaliyet gösteren işyerlerinde çalıştırdığının tespiti halinde daha önce yararlanılan indirim tutarları geri alınır mı? İşverenin söz konusu indirim kapsamına giren il veya ilçelerdeki işyerinden Kuruma bildirimi yapılan sigortalının bu işyerinde fiilen çalışmamasına rağmen aynı işverenin teşvik kapsamına giren veya girmeyen il ve ilçelerdeki diğer işyerlerinde çalıştığının tespiti halinde sigorta primi desteğinden yararlanan işyeri bir yıl süreyle destekten yararlanamayacak, tespit tarihine kadar yersiz yararlanılan aylara ilişkin teşvik tutarı gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenden tahsil edilecektir.

 

 

4-YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR GEREĞİ UYGULANAN PRİM DESTEĞİ

(01/01/2012 Tarihinden Önce Teşvik Belgesi Alan İşverenler İçin)

Kanuni Dayanak: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Ek 2 nci maddesi.

Tebliğ: 28/7/2009 tarihli ve 27302 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2009/1 sayılı Tebliğ, 21/10/2010 tarihli ve 27736 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2010/2 sayılı Tebliğ ve 11/5/2011 tarihli ve 27931 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2011/1 sayılı Tebliğ.

Genelge: 2011-54 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi.

4.1 Genel Bilgi

16/7/2009 tarihli, 27290 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 14/7/2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteği ile teşvik edilen yatırımlara bağlı olarak gerçekleştirilecek istihdam için, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerinin tamamına kadar olan kısmı Hazinece karşılanmaktadır. Bu teşvik, 18/8/2009 tarihinden itibaren uygulanmakta olup, Ekonomi Bakanlığınca hazırlanan 28/7/2009 tarihli ve 27302 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2009/1 sayılı Tebliğ esaslarına göre işlem yapılmaktadır.

4.2 Yararlanma Şartları

İşverenlerin;  Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı toplamının 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan brüt asgari ücretten fazla olmaması (varsa da ilgili kanunların öngördüğü şekilde yapılandırılmış ve yapılandırma işleminin devam ediyor olması),  6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı tahsilat dairelerine vadesi geçmiş borcunun olmaması veya

 

 

söz konusu borçların 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş ya da çeşitli kanunlar gereğince yeniden yapılandırılmış olması ve yapılandırma/tecil ve taksitlendirme işlemlerinin devam ediyor olması,  Aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde göndermeleri,  Primleri yasal süresi içinde ödemeleri,  E-Borcu Yoktur aktivasyon başvurusunda bulunması, gerekmektedir.

4.3 Soru – Cevap 1. Ekonomi Bakanlığınca teşvik belgesinin düzenlendiği (A) işvereninin, aynı veya farklı sosyal güvenlik il müdürlüklerinde/sosyal güvenlik merkezlerinde tescilli birden fazla işyeri olması halinde, işverenin tüm işyerlerinden dolayı söz konusu teşvikten yararlanması mümkün müdür? (A) işvereni ilgili Kanunda aranılan diğer şartları da sağlaması kaydıyla sadece Ekonomi Bakanlığınca teşvik belgesi düzenlenmiş ve tamamlama vizesi yapılmış işyerlerinden dolayı söz konusu teşvikten yararlanabilecektir.

 1. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda öngörülen teşvikten hangi işverenler yararlanabilir? Bu teşvikten özel sektör işverenleri yararlanmakta olup, genel ve özel bütçeli kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri, belediyeler ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların sermayesindeki hisse oranları %50’yi geçen kurum ve kuruluşların ise 15/06/2012 tarihine kadar yararlanabilme hakkı bulunmakta idi.
 2. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda öngörülen teşvikten ne zaman yararlanılmaya başlanacaktır? Tamamlama vizesi yapılarak işletmeye geçen teşvik belgesine konu firma bilgilerinin Ekonomi Bakanlığınca Kurumumuza bildirilmesini takip eden aydan başlanılarak yararlanılacaktır.

 

 1. 1/1/2012 tarihinden önce yatırım teşvik belgesi alan işverenler yönünden bölge sınıflandırması kapsamında olan iller hangileridir?

 

 1. BÖLGE II. BÖLGE III. BÖLGE IV. BÖLGE İstanbul Balıkesir Konya Kastamonu Tekirdağ Çanakkale (Bozcaada, Gökçeada hariç) Karaman Çankırı Edirne Aydın Hatay Sinop Kırklareli Denizli Kahramanmaraş Trabzon İzmir Muğla Osmaniye Ordu Bursa Antalya Kırıkkale Giresun Eskişehir Isparta Aksaray Rize Bilecik Burdur Niğde Artvin Kocaeli Adana Nevşehir Gümüşhane Sakarya Mersin Kırşehir Erzurum Düzce  Manisa Erzincan Bolu  Afyonkarahisar Bayburt Yalova  Kütahya Ağrı Ankara  Uşak Kars   Kayseri Ardahan   Sivas Iğdır   Yozgat Van   Zonguldak Muş   Karabük Bitlis    Bartın Hakkari   Samsun Malatya   Tokat Elazığ   Çorum Bingöl    Amasya Tunceli   Gaziantep Şanlıurfa   Adıyaman Diyarbakır   Kilis Mardin    Batman    Şırnak    Siirt    BozcaadaGökçeada
 2. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda öngörülen teşvikten yararlanılacak süreler nedir?

Bölgeler

31/12/2011 tarihine kadar başlanılan yatırımlar

01/01/2012 tarihinden sonra başlanılan yatırımlar

I 2 yıl – II 3 yıl – III 5 yıl 3 yıl IV 7 yıl 5 yıl

 

 

 

 1. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda öngörülen teşvikten hangi sigortalılar için yararlanılabilir? Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel uygulama kapsamında desteklenen yatırımlardan, tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesinde kayıtlı istihdamı aşmamak kaydıyla;  Komple yeni yatırımlarda, teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımla sağlanan,  Diğer yatırım cinslerinde (modernizasyon, tevsi, ürün çeşitlendirmesi), yatırımın tamamlanmasını müteakip yatırıma başlama tarihinden önceki son altı aylık dönemde Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave edilen, sigortalılardan dolayı yararlanılabilecektir.

 

 1. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda öngörülen teşvikten yararlanılacak sigortalı sayısında üst sınır var mıdır?

Bu teşvikten yararlanılacak sigortalı sayısı, komple yeni yatırımlarda ve diğer yatırım cinslerinde mevcut istihdam sayısına ilave olarak işe alınan sigortalılar yönünden Ekonomi Bakanlığınca Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen sigortalı sayısını aşamaz.

 1. Yatırımlarına 01/01/2011 tarihinden sonra başlamış olan işverenlerin, bu teşvikten yararlanabilecekleri azami prim tutarı nedir?  Bölgesel uygulama kapsamında desteklenen yatırımlarda, sabit yatırım tutarının I inci bölgede % 6’sını, II nci bölgede % 8’ini, III üncü bölgede % 10’unu ve IV üncü bölgede % 14’ünü; işletmenin KOBİ olması halinde, I inci bölgede % 11’ini, II nci bölgede % 13’ünü, III üncü bölgede % 15’ini ve IV üncü bölgede % 19’unu,  Büyük ölçekli yatırımlarda, sabit yatırım tutarının I inci bölgede % 2’sini, II nci bölgede % 3’ünü, III üncü bölgede % 5’ini ve IV üncü bölgede % 7’sini, aşamaz. Ancak, 01/01/2011 tarihinden önce başlanan yatırımlar için böyle bir kıstas bulunmamaktadır.

 

 1. Bu teşvik kapsamında sigorta primi işveren hissesi desteği nasıl hesaplanır? Söz konusu teşvik kapsamına giren sigortalılar için öncelikle beş puanlık indirim ardından kalan işveren hissesi dikkate alınarak asgari ücret üzerinden teşvik tutarı hesaplanacaktır.

 

 1. Prim borçlarını yapılandıran veya tecil ve taksitlendiren işverenler Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda öngörülen teşvikten faydalanabilir mi? Prim borçları; 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş ya da çeşitli kanunlar gereğince yeniden yapılandırılmış olan işverenler, yapılandırma veya taksitlendirme işlemlerinin devam ediyor olması ve yapılandırma/tecil ve taksitlendirme kapsamına girmeyen başkaca borcunun bulunmaması kaydıyla teşvikten faydalanabilirler.
 2. Alt işvereni bulunan işyerlerinde, söz konusu teşvikten hangi sigortalılardan dolayı yararlanılacaktır? Alt işvereni bulunan işyerlerinde, asıl işverenin sigortalılarıyla birlikte alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılar için de bu teşvikten yararlanılabilecektir. Gerek asıl işverenin, gerekse alt işverenlerin söz konusu teşvikten yararlanabilmeleri için, işyerinin yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması gerekmektedir.
 3. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda öngörülen destekten yararlanmak için Kuruma başvuru şartı var mıdır? Teşvik kapsamındaki işyerlerine ilişkin bilgiler Ekonomi Bakanlığınca Kuruma intikal ettirildikten sonra bu bilgiler Kurum veri tabanına kaydedileceğinden, işverenlerce bahse konu destekten yararlanmak amacıyla Kuruma ayrıca müracaat edilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

 1. Bu teşvikten yararlanan işverenler aynı ayda 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) ve (i) bendi ile ikinci fıkrasında yer alan indirimlerden yararlanabilir mi? 5510 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesinde öngörülen sigorta primi teşvikinden yararlanmakta olan işverenler, bu teşvikten yararlandıkları süreler içerisinde 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi ile ikinci fıkrasında öngörülen sigorta primi indirimlerinden yararlanamayacaklardır. Ayrıca, 5510 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesi kapsamındaki işverenler, gerekli şartları taşımaları kaydıyla öncelikle 5 puanlık indirimden ardından Ek 2 nci maddede yer alan teşvikten yararlanabilmekte olup, 5510 Ek 2 nci madde kapsamındaki işverenlerin bu teşvikten yararlandıkları süreler içerisinde ilave sigortalı sayısının üzerindeki sigortalılar için de 5510 sayılı Kanunun birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan 5 puanlık indirimden yararlanmaları mümkün bulunmaktadır.

 

 

 

 

5- YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR GEREĞİ UYGULANAN PRİM DESTEĞİ           

       (01/01/2012 Tarihinden Sonra Teşvik Belgesi Alan İşverenler İçin)

Kanuni Dayanak: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Ek 2 nci maddesi.

Tebliğ: 20/6/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2012/1 sayılı Tebliğ.

Genelge: 2012-30 ve 2012-37 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgeleri.

5.1 Genel Bilgi

19/6/2012 tarihli, 28328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteği ile teşvik belgeleri kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarla istihdam edilen sigortalılar için, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin; işveren hisselerinin tamamına veya Bakanlar Kurulunca istatistiki bölge birimleri sınıflandırması, kişi başına düşen milli gelir veya sosyoekonomik gelişmişlik düzeyleri dikkate alınmak suretiyle belirlenen illerde işveren hisseleri ile birlikte sigortalı hisselerinin tamamına kadar olan kısmı Ekonomi Bakanlığı bütçesinden karşılanmaktadır. Bu teşvik, 15/6/2012 tarihinden itibaren uygulanmakta olup, Ekonomi Bakanlığınca hazırlanan 20/6/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2012/1 sayılı Tebliğ esaslarına göre işlem yapılmaktadır.

5.2 Yararlanma Şartları

İşverenlerin,  Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı toplamının 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan brüt asgari ücretten fazla olmaması (varsa da ilgili kanunların öngördüğü şekilde yapılandırılmış ve yapılandırma işleminin devam ediyor olması),

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı tahsilat dairelerine vadesi geçmiş borcunun olmaması veya söz konusu borçların 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş ya da çeşitli kanunlar gereğince yeniden yapılandırılmış olması ve yapılandırma/tecil ve taksitlendirme işlemlerinin devam ediyor olması,  Aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde göndermeleri,  Primleri yasal süresi içinde ödemeleri,  E-Borcu Yoktur aktivasyon başvurusunda bulunması, gerekmektedir.

5.3 Soru – Cevap

 1. İşverenin birden fazla işyeri olması halinde hangi işyerinden dolayı bu teşvikten yararlanılır? Aynı veya farklı illerde kurulu birden fazla işyeri bulunan işverenlerce, teşvik belgesi hangi işyerinden dolayı alınmış ve tamamlama vizesi yapılmış ise destekten de ilgili işyerinden dolayı yararlanılabilecektir.

 

 1. Gemi inşa yatırımlarından dolayı teşvikten faydalanmak için tamamlama vizesinin yapılması zorunlu mudur? Gemi inşa yatırımlarından dolayı teşvikten yararlanmak için teşvik belgesinin alınmış olması yeterli olup, tamamlama vizesinin yapılıp yapılmadığına bakılmayacaktır.

 

 1. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da öngörülen teşvikten hangi tarihten itibaren yararlanılacaktır?  Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında veya büyük ölçekli ya da stratejik yatırımlardan dolayı, teşvik belgesinin tamamlama vizelerinin yapılmasının ardından, teşvikten yararlanacak olan işyerlerine ilişkin bilgilerin Ekonomi Bakanlığınca Kurumumuza elektronik ortamda bildirildiği tarihi takip eden aybaşından,  Gemi yatırımlarından dolayı, Ekonomi Bakanlığınca Kurumumuza bildirilmek kaydıyla teşvik belgesinin düzenlendiği tarihi takip eden aybaşından, başlanılarak yararlanılabilecektir.

 

 1. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da öngörülen teşvikten bölgelere göre hangi iller yararlanmaktadır?

I.BÖLGE II. BÖLGE III. BÖLGE IV. BÖLGE V. BÖLGE VI. BÖLGE Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahis ar Adıyaman Ağrı Antalya Aydın Bilecik Amasya Aksaray Ardahan Bursa Bolu Burdur Artvin Bayburt Batman Eskişehir Çanakkale (Bozcaada, Gökçeada hariç) Gaziantep Bartın Çankırı Bingöl İstanbul Denizli Karabük Çorum  Erzurum Bitlis İzmir Edirne Karaman Düzce Giresun Diyarbakır Kocaeli Isparta Manisa Elazığ Gümüşhane Hakkari   Muğla Kayseri Mersin Erzincan Kahramanmaraş Iğdır  Kırklareli Samsun Hatay Kilis Kars  Konya Trabzon Kastamonu Niğde Mardin  Sakarya Uşak Kırıkkale Ordu Muş  Tekirdağ Zonguldak Kırşehir Osmaniye Siirt  Yalova  Kütahya Sinop Şanlıurfa    Malatya Tokat Şırnak    Nevşehir Tunceli Van    Rize Yozgat Bozcaada Gökçeada    Sivas

 1. VI. bölgede bulunan bir işletmeye sağlanan prim desteğinin kapsamı nedir? VI. bölgedeki büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında teşvik belgesi düzenlenerek desteklenen işletmeler sigorta primi işveren hissesi desteğine ilave olarak ayrıca sigorta primi işçi hissesi desteğinden de yararlanabileceklerdir.

 

 

 1. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da öngörülen teşvikten hangi sigortalılar için yararlanılabilir?  Komple yeni yatırımlarda, Ekonomi Bakanlığınca tespit edilen ve teşvik belgesinde gösterilen ilave sigortalı sayısı kadar sigortalıdan dolayı;  Diğer yatırım cinslerinde (modernizasyon, tevsi, ürün çeşitlendirmesi yatırımlarında) ise Ekonomi Bakanlığınca tespit edilen mevcut sigortalı sayısının üzerinde sigortalı çalıştırmak kaydıyla yine Ekonomi Bakanlığınca tespit edilecek sayıdaki ilave sigortalıdan dolayı;

 

yararlanılabilecektir. Ayrıca, teşvik belgeli gemi, yat, yüzer tesis ve deniz araçlarında çalıştırılan sigortalılardan dolayı komple yeni yatırımlarda olduğu gibi Ekonomi Bakanlığınca bildirilen sayı kadar sigortalıdan dolayı yararlanılması mümkün olup; aşan kısmından dolayı yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

 

 1. Teşvikten yararlanma süresi her bölge için aynı mıdır? Teşvikten yararlanılabilecek süreler;  Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımlarda,

Bölgeler Süre I 2 yıl II 3 yıl III 5 yıl IV 6 yıl V 7 yıl VI 10 yıl

 Stratejik yatırımlarda, yatırıma başlama tarihine bakılmaksızın VI. bölgede 10 yıl, diğer bölgelerde 7 yıl,  Gemi inşa yatırımlarında, yatırıma başlama tarihine bakılmaksızın inşa edilen her bir gemi için ayrı ayrı olmak üzere teşvik belgesinin düzenlendiği tarihi takip eden aybaşından itibaren azami 18 ay, olarak uygulanmaktadır.

 

 1. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da öngörülen teşvikten yararlanabilecekleri azami prim tutarı nedir? Gemi inşa yatırımları hariç olmak üzere yararlanılacak olan sigorta primi işveren hissesi desteğinin tutarı,  Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımlar ile büyük ölçekli yatırımlarda sabit yatırım tutarının;

 

 

Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımlar Bölgeler Sigorta Prim Desteğinin Sabit Yatırım Tutarına Oranı (%) Sigorta Prim Desteğinin Sabit Yatırım Tutarına Oranı (%) 1 10 3 2 15 5 3 20 8 4 25 10 5 35 11

 

 Stratejik yatırımlarda sigorta primi işveren hissesi desteğinin miktarı 1, 2, 3, 4 ve 5 inci bölgelerde sabit yatırım tutarının yüzde on beşini, geçemeyecektir.

 

 1. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da öngörülen destekten yararlanmak için Kuruma başvuru şartı var mıdır? Teşvik kapsamındaki işyerlerine ilişkin bilgiler Ekonomi Bakanlığınca Kuruma intikal ettirildikten sonra bu bilgiler Kurum veri tabanına kaydedileceğinden, işverenlerce bahse konu destekten yararlanmak amacıyla Kuruma ayrıca müracaat edilmesine gerek bulunmamaktadır. Ancak, daha önce e-Borcu Yoktur aktivasyon başvurusunda bulunulmamış olması halinde, söz konusu işverenler tarafından aktivasyon başvurusunda bulunulması gerekecektir.

 

 1. Destekten faydalanan işverenlerin aylık prim ve hizmet belgelerini hangi kanun numarasını seçerek göndermeleri gerekmektedir?  Tamamlama vizesi yapılmış olan işyerlerinden 1, 2, 3, 4 ve 5 inci bölgelerde kurulu bulunan işyerleri ile hangi bölgede kurulu olduğu üzerinde durulmaksızın gemi inşa yatırımlarına ilişkin işyerlerinde çalışan ve destek kapsamına giren sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin 16322,  Tamamlama vizesi yapılmış olan işyerlerinden 6 ncı bölgede kurulu bulunan işyerlerinde çalışan ve destek kapsamına giren sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin 26322, kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmesi gerekmektedir.

 

 1. Prim borçlarını yapılandıran veya tecil ve taksitlendiren işveren bu teşvikten faydalanabilir mi?

 

Prim borçları; 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş ya da çeşitli kanunlar gereğince yeniden yapılandırılmış olan işverenler, yapılandırma veya taksitlendirme işlemlerinin devam ediyor olması ve yapılandırma/tecil ve taksitlendirme kapsamına girmeyen başkaca borcunun bulunmaması kaydıyla teşvikten faydalanabilirler.

 

 1. Teşvikten faydalanan işverenin Kuruma olan hangi borçları sorgulanmaktadır? Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borcunun bulunup bulunmadığının tespiti sırasında, işverenlerin kendi adına tescil edilmiş işyerleri ile ortak, üst düzey yönetici, işveren vekili ve aracı olarak işlem gördüğü işyerlerinden kaynaklanan sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası borçlarına; işverenin gerçek kişi olması halinde, ayrıca kendi sigortalılığından kaynaklanan (5510/4-1b kapsamındaki) yasal ödeme süresi geçmiş prim borçlarına bakılmaktadır.

 

 1. Kayıt dışı sigortalı çalıştıran veya sahte sigortalı bildiriminde bulunan işverenler teşvikten yararlanabilir mi? Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıları fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işverenlerin, destekten bir yıl süre ile faydalanmaları mümkün bulunmamaktadır. Ayrıca, işyerinde sigortalının fiilen çalışmadığı halde bildirildiğinin tespit edilmesi halinde işveren hakkında Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmaktadır.

 

 1. Bu teşvikten yararlanan işverenler aynı ayda 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) ve (i) bendi ile ikinci fıkrasında yer alan indirimlerden yararlanabilirler mi? 5510 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesinde öngörülen sigorta primi teşvikinden yararlanmakta olan işverenler, bu teşvikten yararlandıkları süreler içerisinde 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi ile ikinci fıkrasında öngörülen sigorta primi indirimlerinden yararlanamayacaklardır. Ayrıca, 5510 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesi kapsamındaki işverenler, gerekli şartları taşımaları kaydıyla önce 5 puanlık indirimden ardından Ek 2 nci maddede yer alan teşvikten yararlanabilmekte olup, 5510 Ek 2 nci madde kapsamındaki işverenlerin bu teşvikten yararlandıkları süreler içerisinde ilave sigortalı sayısının üzerindeki sigortalılar için de 5510 sayılı Kanunun birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan 5 puanlık indirimden yararlanmaları mümkün bulunmaktadır.

 

 

 

6- 4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNUN 50 NCİ MADDESİ GEREĞİ UYGULANAN PRİM DESTEĞİ

Kanuni Dayanak: 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 50 nci maddesinin beşinci fıkrası.

Genelge: 2009-149 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi.

6.1 Genel Bilgi

İşsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olup, son altı aylık dönemde aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınan bir sigortalı için, işsizlik ödeneğine hak kazandığı süre boyunca prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan kısa vadeli sigorta primlerinin %1’i ile uzun vadeli sigorta primleri ve genel sağlık sigortası priminin tamamı, kalan işsizlik ödeneği süresince İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

6.2 Yararlanma Şartları

 

Sigortalının;  01/10/2009 veya sonraki bir tarihte işe alınmış olması,  İşe giriş tarihi itibariyle işsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olması,   İşsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olan sigortalının, işsizlik ödeneği almaya hak kazanmadan önce son çalıştığı işyeri haricindeki bir işyerinde işe başlamış olması, gerekmektedir.

İşverenin;  İşyerinin 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait olmaması,  Sigortalıyı işe alındığı tarihten önceki aydan başlanarak son altı aylık dönemde aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe almış olması,  Sigortalıyı ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırması,  Aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde vermesi,    Primleri yasal süresi içinde ödemesi, gerekmektedir.

6.3 Soru – Cevap

 

 1. Teşvikten faydalanacak olan sigortalı hakkında e-Bildirge sistemi üzerinden yapılacak bir işlem var mıdır? İşsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olan sigortalıyı ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alan işverenler, e-Bildirge sistemi üzerinden “Engelli ve İşsizlik Teşvik Yönetimi” linki işaretlenmek suretiyle bu sigortalıların sisteme kaydını yaparak sigorta primi teşvikinden yararlanabilirler.
 2. Söz konusu teşvikten yararlanma süresi nedir? Kanun hükmü 01/10/2009 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olup, Kanunda öngörülen şartlara haiz olan sigortalı için işsizlik ödeneğine hak kazandığı süre boyunca bu teşvikten yararlanılır.

 

 1. Bu teşvik kapsamında 2017 yılı için belirlenen asgari ücret üzerinden bildirilen bir sigortalı için hesaplanacak destek tutarı nedir? İşverence ödenmesi gereken sigorta primi tutarı (%34,5) = 1.777,50 x %34,5 = 613,24 TL İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak tutar    (%33,5) =  1.777,50 x %33,5  = 595,46 TL Destek sonrası işverence ödenecek tutar  17,78 TL ( 613,24 – 595,46) olacaktır.

 

 1. Ortalama sigortalı sayısı nasıl hesaplanır? Ortalama sigortalı sayısı; sigortalının, işe başladığı işyerinde işe giriş tarihinden önceki altı ayda Kuruma bildirilmiş olan toplam sigortalı sayısının, aynı dönem aralığında Kuruma bildirim yapılmış ay sayısına bölünmesi suretiyle bulunmaktadır. Ortalama sigortalı sayısının küsuratlı çıkması halinde, yarıma kadar kesirler dikkate alınmamakta, yarım ve üzerinde olan kesirler ise tama iblağ edilmektedir.

 

 1. Ortalama sigortalı sayısının tespitine esas olan altı aylık sürenin bazı aylarında sigortalı çalıştırılmamış olması halinde, ortalama sigortalı sayısı nasıl hesaplanacaktır? Bu durumda ortalama sigortalı sayısı; bildirim yapılmış aylardaki toplam sigortalı sayısının, bildirim yapılmış ay sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanacaktır.

Örnek: Sigortalının 2016/Ağustos ayında işe alındığı ve önceki altı aylık süre için bildirilen sigortalı sayılarının;  Temmuz:  4 Haziran:  4 Mayıs:  4 Nisan:   2 Mart:   3 Şubat:            Bildirim yok  olduğu varsayıldığında, Ortalama sigortalı sayısı  = Toplam / 5           = 17 /5            = 3,4 ~ 3 olarak tespit edilir.

 1. Ortalama sigortalı sayısının tespitine esas olan altı aylık sürede sigortalı çalıştırılmamış olması halinde ortalama sigortalı sayısı nasıl hesaplanacaktır? Ortalama sigortalı sayısının tespitine esas olan altı aylık sürede, gerek işyerinin yeni tescil edilmiş olması, gerekse sigortalı çalıştırmaya ara verilmiş olması nedeniyle geriye doğru altı aylık süre içinde sigortalı çalıştırılmamış olması halinde ilk ayda işe alınan ve kapsama giren sigortalıların tamamından dolayı söz konusu sigorta prim teşvikinden yararlanılabilecektir.

 

 1. Belli aralıklarla birden fazla sigortalı işe alındığında ortalama sigortalı sayısı nasıl hesap edilir? Ortalama sigortalı sayısı, teşvikten yararlanılacak olan her bir sigortalı için işe giriş tarihine göre ayrı ayrı tespit edileceğinden, farklı aylarda işe alınan sigortalılar yönünden baz alınan ortalama sigortalı sayıları da farklı olabilecektir.

 

 1. Kamu sektöründe işe alınan sigortalılar bakımından söz konusu teşvikten yararlanmak mümkün müdür? Bu teşvik, genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda çalışmaya başlayanlar hakkında uygulanmaz.

 

 1. Teşvik kapsamında hangi sigortalılar bildirilemez? Sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışanlar, yurt dışında çalışan sigortalılar, aday çırak, çırak ve öğrencilerden dolayı bu teşvikten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

 

 1. Teşvikten yararlanılan sigortalının, işsizlik ödeneğinden yararlanma süresi içinde işyerinden ayrılıp tekrar işe alınması halinde teşvikten yararlanılması mümkün müdür? İşsizlik ödeneğinden yararlanmaya hak kazanmış olan sigortalının hizmet akdinin sona ermesi ve kalan işsizlik ödeneğinden yararlanma süresi içinde gerek teşvik kapsamında bildirim yapılan işyerinde, gerekse başka bir işyerinde yeniden çalışmaya başlaması halinde (İşsizlik ödeneği almaya hak kazanmadan önce son çalıştığı işyeri hariç) kalan işsizlik ödeneği süresince yararlanılabilecektir.

 

 1. Teşvikten yararlanılan sigortalıdan dolayı, ortalama sigortalı sayısı şartının sağlanmadığı aylarda diğer teşviklerden yararlanılması mümkün müdür? Diğer teşvik kanunlarında öngörülen şartların gerçekleşmesi halinde yararlanılması mümkündür.

 

 1. Ay içinde çeşitli nedenlerle çalışması bulunmayan bir sigortalı için teşvikten yararlanmak mümkün müdür? İşsizlik ödeneğinden yararlanma süresi içindeki çalışmaları sırasında çeşitli nedenlerle (istirahat raporu, kısmi zamanlı çalışma, ücretsiz izin gibi) ay içinde bazı iş günlerinde çalışmamış ve çalışmadığı günler için de ücret almamış olan sigortalılar için teşvikten yararlanılacak sürelerin tespiti sırasında çalışılmayan süreler dikkate alınmayacaktır.

 

 1. İşsizlik ödeneği almaya hak kazanmadan önce çalıştığı (A) işvereninin (1) nolu alt işverenine ait işyerinden ayrılan bir sigortalının, (A) işverenin başka bir alt işvereni tarafından işe alınması durumunda teşvikten yararlanmak mümkün müdür? Sigortalının en son (A) işvereninin (1) nolu alt işverenine ait işyerinde çalıştığı dikkate alındığında, bu sigortalıdan dolayı hem (A) işvereninin hem de (A) işverenine ait diğer alt işverenlerin bu teşvikten yararlanması mümkün değildir.

 

7- 4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNUN GEÇİCİ 10 UNCU MADDESİ GEREĞİ UYGULANAN PRİM DESTEĞİ

 

Kanuni Dayanak: 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 10 uncu maddesi.

Genelge: 2011-45 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi.

7.1 Genel Bilgi

 

4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi ile özel sektör işverenlerine, 01/03/2011 – 31/12/2020 tarihleri arasında işe aldıkları sigortalılar için, sigorta primine esas kazançları üzerinden hesaplanacak sigorta primi işveren payının tamamının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına imkan sağlanmıştır.

7.2 Yararlanma Şartları

 

Sigortalının;  01/03/2011 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınmış olması,  Fiilen çalışması,  18 yaşından büyük olması,  İşe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde Kurumumuza verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması, gerekmektedir. İşverenin;  Özel sektör işvereni olması,  İşyerinin 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında olmaması,  İşyerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin olmaması,  Sigortalıyı, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırması,  Kuruma yasal ödeme süresi geçmiş prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması (varsa da yapılandırılmış/tecil ve taksitlendirilmiş olması ve bu işlemlerin devam ediyor olması),

Aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresinde vermesi,  Primlerini yasal süresi içinde ödemesi, gerekmektedir.

7.3 Yararlanma Süreleri

 

18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan;  Mesleki yeterlik belgesine sahip olanlar için 48 ay*  Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler için 36 ay*  Yukarıda belirtilen niteliklere sahip olmayanlar için 24 ay* 29 yaşından büyük erkeklerden;  Mesleki yeterlik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yükseköğretim kurumlarını ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitiren ve belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılanlar için 24 ay*  Türkiye İş Kurumuna kayıtlı, Kanunda sayılan belgelere sahip olmayanlar için 6 ay  4/a bendi kapsamında çalışmakta iken, 1/3/2011 tarihinden sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yükseköğretim kurumlarını bitirenler için 12 ay yararlanılabilecektir.

7.4 Soru – Cevap

 

 1. Fiilen çalışmayan bir sigortalının bu teşvik kapsamında bildirilmesi mümkün müdür? Teşvikten, fiilen çalışılan süreler zarfındaki kazançlarından dolayı yararlanmak mümkündür. Ancak; hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri ile yıllık ücretli izinli olunan süreler haricindeki fiilen çalışılmayan (örneğin sigortalıların istirahatli oldukları) sürelere ilişkin kazançlarından dolayı teşvikten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

 

 

 1. Hem mesleki yeterlik belgesine sahip hem de mesleki eğitim veren yüksekokuldan mezun olan bir sigortalı için hangi teşvik süresinin seçilmesi işverenlerimizin lehine olacaktır? İşverenler bu teşvikten tercih edecekleri herhangi bir kategori üzerinden yararlanabilmektedirler. Bu durumda, hem mesleki yeterlilik belgesi hem de mesleki eğitim veren yüksekokuldan mezun olan bir sigortalı için 48 ay destek sağlayan kategorinin seçilmesi işverenlerimizin lehine olacaktır.

 

 1. Daha önce teşvik kapsamında bildirilen bir sigortalının işten ayrılmasını müteakip aynı işyerinde veya başka bir işverene ait işyerinde yeniden çalışmaya başlaması halinde bu teşvik kapsamında bildirilmesi mümkün müdür? Bu teşvikten her bir sigortalı için yalnızca bir defa yararlanılabilir. Sigortalı destek süresini tamamlamadan işsiz kalması halinde bu sigortalı için kalan süreden yeniden yararlanılamaz. Buna karşın, 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadın sigortalıların, teşvik sürelerini tamamlamadan işsiz kalmaları halinde, yeni bir mesleki yeterlilik belgesini veya teknik eğitim veren orta veya yükseköğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen iş gücü yetiştirme kursunu işsiz oldukları bu süre içinde temin etmeleri/bitirmeleri ve yeni alınan belgede belirtilen mesleği ile ilgili alanda işe alınmaları durumunda, bu sigortalılardan dolayı destekten yeniden yararlanılabilecektir. Ancak, bu durumda ilk yararlanma süresi, ikincisinden düşülecek ve toplam yararlanma süresi en son yararlanılan destek için öngörülen süreyi aşamayacaktır.

 

 1. “İşe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde Kurumumuza verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmamak” şartı ne demektir? Sigortalının bu teşvik kapsamında işe başladığı tarihten önceki 6 ay boyunca işsiz olması anlamına gelmektedir. Bu dönemde, aday çırak, çırak veya işletmelerde meslekî eğitim görenler, meslek liselerinde okuyan veya yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulanlar ya da yükseköğretim kurumlarında kısmi zamanlı çalıştırılanlardan aylık ücretleri asgari ücret üzerinde olmayanlar ile Türkiye İş Kurumunca düzenlenen kurslara katılanlar ve kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar (5510 4/1-b) için yapılan bildirimler bu sigortalılardan dolayı teşvikten yararlanmaya engel değildir.

 

 1. “Sigortalının ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması” şartı nedir? İşverenler bu teşvikten 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde aranılan diğer şartların yanı sıra, sigortalının işe alındığı tarihten önceki aydan başlanarak son altı aylık döneme ilişkin verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması kaydıyla yararlanabilmektedir. Ortalama sigortalı sayısı, sigortalının işe başladığı işyerinde işe giriş tarihinden önceki altı ayda Kurumumuza bildirilmiş olan toplam sigortalı sayısının, aynı dönem aralığında Kurumumuza bildirim yapılmış ay sayısına bölünmesi suretiyle bulunmaktadır.

 

 1. Ortalama sigortalı sayısının tespitine esas olan son 6 aylık sürede bildirimde bulunulmaması (sigortalı çalıştırılmaya ara verilmesi) halinde ortalama sigortalı sayısı hesabı nasıl yapılacaktır? Ortalama sigortalı sayısının tespitine esas olan son altı aylık sürede, gerek işyerinin yeni tescil edilmiş olması, gerekse sigortalı çalıştırmaya ara verilmiş olması nedeniyle geriye doğru altı aylık süre içinde sigortalı bildiriminde bulunulmamış olması halinde, ortalama sigortalı sayısı sıfır (0) olacağından, ilk ayda işe alınan ve kanunda öngörülen diğer şartlara da haiz olan sigortalıların tamamından dolayı teşvikten faydalanmak mümkündür.

 

 1. 01/03/2011 tarihinden önce işe alınmış olan sigortalının çalışmakta iken 01/03/2011 ila 31/12/2020 tarihleri arasında mesleki yeterlik belgesini alması veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirmesi durumunda bu sigortalı için teşvikten faydalanmak mümkün müdür? Teşvikten yararlanabilmek için sigortalının 01/03/2011–31/12/2020 tarihleri arasında işe alınması gerektiğinden, bu durumda teşvikten faydalanmak mümkün değildir.

 

 1. Ortalama sigortalı sayısının tespitinde alt işverenler tarafından çalıştırılan sigortalılar dikkate alınmakta mıdır? Ortalama sigortalı sayısının tespiti sırasında gerek asıl işveren, gerekse alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılar dikkate alınmaktadır.

 

 1. Alt işverenin sigortasız işçi çalıştırdığının tespiti, asıl işverenin 1 yıl süreyle teşvik hükümlerinden faydalanmasına engel midir? Alt işverenin çalıştırdığı sigortalıları Kuruma bildirmediğinin tespit edilmesi halinde, hem alt işveren hem de asıl işveren teşvikten bir yıl süreyle yararlanamaz.
 2. İşe alınan sigortalılar ile ilgili meslek lisesi/yüksekokul diplomaları gibi belgelerin Kuruma ibraz edilmesi gerekmekte midir? İşverenlerce sigortalılar için e-sigorta kanalıyla beyana dayalı olarak yapılan başvurularda belirtilen eğitim durumları ile ilgili belgelerin başvurunun onaylandığı tarihten itibaren 30 gün içinde Kuruma verilmesi gerekmektedir.

 

 1. Teşvikten faydalanan sigortalının ortalama çalışan sayısının üstünde olup olmadığı e-bildirge sistemi tarafından kontrol edilmekte midir? Aylık prim ve hizmet belgelerinin gönderilmesi sırasında, ortalama sigortalı sayısının üzerinde bildirim yapılıp yapılmadığının kontrolü e-bildirge sisteminde yer alan “Prim Teşviklerinden Yersiz Yararlanışmış Dönemler” linkinde bulunan “Cari Dönemler” menüsü vasıtasıyla işverenlerce yapılabilmektedir. Bu menü vasıtasıyla; işlem tarihi itibariyle hem aylık prim ve hizmet belgesi verme süresi hem de prim ödeme süresi sona ermemiş aylara ilişkin 06111 kanun numarasından verilen belgelerde kayıtlı sigortalıların kontrolü işverenlerce yapılabilmektedir.

 

 1. Teşvik kapsamında bildirilen bir sigortalının teşvik süresi içinde aynı işverenin aynı veya farklı sosyal güvenlik il müdürlüğünde/sosyal güvenlik merkezinde tescilli başka bir işyerinde naklen ve hizmet akdi sona ermeden çalışması halinde yeni işyerinde bu sigortalıdan dolayı teşvikten yararlanılır mı? Bu durumda, sözkonusu sigortalı, yeni işyerine başladığı tarihten önceki altı aylık süreye ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı olacağından, her nekadar aynı işverene ait diğer bir işyerinde çalışmış olsa da, bu sigortalı için teşvikten kalan süre içinde yeniden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

 

 1. Yabancı uyruklu sigortalılardan dolayı teşvikten faydalanmak mümkün müdür? Yabancı uyruklu sigortalılar için “Eğitim Belgesi Yoktur/Uyuşmamaktadır” seçeneği üzerinden 24 ay süre ile bu teşvikten yararlanılması mümkündür.

 

8- 4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 15 İNCİ MADDESİ GEREĞİNCE UYGULANAN SİGORTA PRİM DESTEĞİ

 

Kanuni Dayanak: 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 15 inci maddesi.

Genelge: 2016-1 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi.

8.1.  Genel Bilgi 4447 sayılı Kanunun geçici 15 inci maddesi ile Türkiye İş Kurumu tarafından 31/12/2017 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanları işe alan özel sektör işverenlerine işe aldıkları bu sigortalılar için, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak sigorta primi işveren payının tamamının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına imkan sağlanmıştır.

8.2 Yararlanma Şartları

 

Sigortalının;

31/12/2017 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programını tamamlamış olması ve işbaşı eğitim programının bitimini müteakip en geç üç ay içinde işe alınması,  23/4/2015 tarihi ve sonrasında işe alınmış olması  18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olması,   Tamamladığı işbaşı eğitim programına ilişkin meslek alanında işe alınması,

gerekmektedir. İşverenin;  Özel sektör işvereni olması,  İşyerinin kamu idaresi  ve 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında olmaması,  İşyerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin olmaması,  Sigortalıyı, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırması ,

Kuruma yasal ödeme süresi geçmiş prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması (varsa da yapılandırılmış/tecil ve taksitlendirilmiş olması ve bu işlemlerin devam ediyor olması),  Aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresinde vermesi,  Primleri yasal süresi içinde ödemesi, gerekmektedir.

8.3 Yararlanma Süreleri

 

Sigorta primi desteğinden yararlanma süresi, kapsama giren sigortalının çalıştığı işyerinin faaliyette bulunduğu sektöre ve işbaşı eğitim programının başladığı tarihe göre değişmektedir.

Sigortalının çalıştığı işyerinin imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermesi halinde;

– 30/6/2015 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programını tamamlayan sigortalılar açısından 48 ay süreyle,

– 1/7/2015 ila 31/12/2017 tarihleri arasında başlayan işbaşı eğitim programını tamamlayan sigortalılar açısından 42 ay süreyle,

Sigortalının çalıştığı işyerinin imalat sanayi sektörü dışındaki diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde;

– 30/6/2015 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programını tamamlayan sigortalılar açısından 36 ay süreyle,

– 1/7/2015 ila 31/12/2017 tarihleri arasında başlayan işbaşı eğitim programını tamamlayan sigortalılar açısından 30 ay süreyle,

yararlanılabilecektir.

8.4 Soru – Cevap

 

 1. 18 yaşından küçük bir sigortalı için bu teşvikten yararlanılması mümkün müdür?

4447 sayılı Kanunun geçici 15 inci maddesinde öngörülen sigorta primi desteğinden yararlanılabilmesi için, sigortalının işe alındığı tarih itibariyle 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olması gerekmektedir. Bu durumda  23/4/2015 tarihi ve sonrasında işe alınan sigortalının işe alındığı tarih itibariyle 18 yaşından küçük olması halinde 18 yaşın

doldurulduğu tarihten başlanılarak destek kapsamında kalan süre kadar teşvik kapsamında bildirilmesi mümkün bulunmaktadır.

 

2.Sigortalının Türkiye İş Kurumunca düzenlenen “özel güvenlik” iş başı eğitim programını tamamladıktan sonra üç ay içerisinde “kasiyer” olarak işe alınması durumunda bu sigortalıdan dolayı  teşvikten yararlanılabilir mi? Sigortalının teşvikten yararlanabilmesi için Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işbaşı eğitim programını tamamladığı meslek alanında çalışması gerektiğinden, bahse konu durumda iş başı eğitim programı ile işe alındığı mesleğin farklı olması nedeniyle teşvikten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

 

3.Özel sektör işverenleri 2886 sayılı Kanun kapsamında üstlendikleri ihale konusu işlerden dolayı bu teşvikten yararlanabilir mi? 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işleri teşvik kapsamı dışında tutulduğundan,  2886 sayılı Kanun kapsamında iş üstlenen özel sektör işverenleri bu iş dolayısıyla çalıştırdığı sigortalılardan dolayı teşvikten yararlanamaz.

 

4.Ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırması şartı nedir? İşverenler bu teşvikten diğer şartların yanı sıra, sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında (Ocak – Aralık ay/dönemi) işe alındığı işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması kaydıyla yararlanabilmektedir.  Ortalama sigortalı sayısı, sigortalının işe giriş tarihinden önceki takvim yılında işe alındığı işyerinden Kurumumuza bildirilmiş olan toplam sigortalı sayısının, aynı dönem aralığında Kurumumuza bildirim yapılmış ay sayısına bölünmesi suretiyle bulunmaktadır.

 

5.Ortalama sigortalı sayısının tespitine esas olan bir önceki takvim yılında bildirimde bulunulmaması (sigortalı çalıştırılmaya ara verilmesi) halinde ortalama sigortalı sayısı hesabı nasıl yapılacaktır? Ortalama sigortalı sayısının tespitine esas olan sigortalının işe alındığı bir önceki takvim yılında, gerek işyerinin yeni tescil edilmiş olması, gerekse sigortalı çalıştırmaya ara verilmiş olması nedeniyle sigortalının sigortalı bildiriminde bulunulmamış olması halinde, ortalama sigortalı sayısı sıfır (0) olacağından, aynı yılda işe alınan ve kanunda öngörülen diğer şartlara da haiz olan sigortalıların tamamından dolayı teşvikten faydalanmak mümkündür.

 

6.Ortalama sigortalı sayısının tespitinde alt işverenler tarafından çalıştırılan sigortalılar dikkate alınmakta mıdır? Ortalama sigortalı sayısının tespiti sırasında gerek asıl işveren, gerekse alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılar dikkate alınmaktadır.

 

7.Teşvikten faydalanan sigortalının ortalama çalışan sayısının üstünde olup olmadığı ebildirge sistemi tarafından kontrol edilmekte midir?  Aylık prim ve hizmet belgelerinin gönderilmesi sırasında, ortalama sigortalı sayısının üzerinde bildirim yapılıp yapılmadığının kontrolü e-bildirge sistemi tarafından yapılmadığından, teşvik kapsamında bildirilen her sigortalının ortalama sigortalı sayısına ilave olarak bildirilip bildirilmediğinin işverenler tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir.

 

8.Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlardan dolayı teşvikten yararlanılır mı? Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlardan dolayı teşvikten yararlanılmaz ancak, gerek ortalama sigortalı sayısının hesaplanmasında gerekse destekten yararlanılacak olan aylarda çalışan sigortalı sayısının tespitinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışan sigortalılar dikkate alınmaktadır.

 

9.İstanbul ilinde ve Ankara’da iki ayrı işyeri bulunan X Limited Şirketi işvereninin İstanbul ilindeki işyerinden dolayı sosyal güvenlik Kurumuna prim borcu olduğu varsayıldığında işveren teşvikten yararlanabilir mi? İşverenin teşvikten yararlanabilmesi için teşvik kapsamına giren sigortalıyı işe aldığı işyerinden dolayı Kuruma prim borcunun bulunmaması gerektiğinden, X Limited Şirketi işvereni prim borcu bulunmayan Ankara’daki işyerinden dolayı bu teşvikten yararlanabilecek ancak prim borcu bulunan İstanbul’daki işyerinden dolayı teşvikten faydalanamayacaktır.

 

10.Aynı işverene ait Ankara ilinde iki farklı işyerinin olduğu ve söz konusu işyerlerinden birinde kayıt dışı sigortalı çalıştırdığı varsayıldığında, işveren her iki işyerinde de bu teşvikten yararlanabilir mi? İşveren kayıt dışı sigortalı çalıştırdığı tespit edilen işyerindeki sigortalılardan dolayı teşvikten bir yıl süreyle yararlanamayacak ancak kayıt dışı sigortalı çalıştırmadığı işyerinden dolayı teşvikten yararlanabilecektir.

 

11.Alt işverenin sigortasız işçi çalıştırması halinde, asıl işveren teşvikten yararlanabilecek mi? Alt işverenin çalıştırdığı sigortalıları Kuruma bildirmediğinin tespit edilmesi halinde, hem alt işveren hem de asıl işveren teşvikten bir yıl süreyle yararlanamaz.

 

12.Teşvik kapsamında bildirilen bir sigortalının işten ayrılarak aynı işverenin başka bir işyerinde veyahut farklı bir işverene ait işyerinde işe başlaması durumunda söz konusu sigortalıdan dolayı teşvikten yararlanabilecek mi? Sigortalının işbaşı eğitim programını tamamladığı tarihi müteakip üç aylık süre içerisinde teşvikten yararlandığı işyerinden ayrılarak, aynı işyerinde veya aynı işverene ait farklı bir işyerinde veyahut farklı bir işverene ait işyerinde söz konusu üç aylık süre içerisinde yeniden işe başlaması durumunda, ilgili Kanunda aranılan diğer şartların da sağlanması kaydıyla, sonradan işe girdiği işyeri işverenlerince bu sigortalıdan dolayı kalan teşvik süresi kadar destekten yararlanılabilmesi mümkün bulunmaktadır.

 

13.Teşvik kapsamında yararlanılacak destek tutarı nasıl hesaplanır? Bu teşvik kapsamında öncelikle sigortalının prime esas kazanç üst sınıra kadar olan kazançları üzerinden hesaplanacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primlerinde beş (5) puanlık prim indirimi, ardından prime esas kazanç alt sınıra kadar olan kazançları üzerinden kalan işveren hissesine karşılık gelen tutar hesaplanacaktır.

 

 1. Teşvikten yararlanabilmek için başvuru şartı var mı? Teşvikten yararlanmak için işverenlerce kapsama giren sigortalıların e-Bildirge sisteminde yer alan “İşbaşı Eğitim Teşvik Yönetimi” menüsünden tanımlanması gerekmektedir. Bunun haricinde başkaca bir başvuru şartı bulunmamaktadır.

 

 1. Teşvikten faydalanan bir işyerinin faklı bir Sosyal Güvenlik Merkezine nakli halinde teşvikten yararlanılmaya devam edilecek mi? Teşvikten yararlanmakta olan bir işyerinin farklı bir sosyal güvenlik merkezine nakli halinde, nakil tarihinden önce teşvikten yararlanılmış sigortalılardan dolayı, nakil tarihinden sonra da yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

 

9- ENGELLİ SİGORTALILARIN İSTİHDAMINA İLİŞKİN UYGULANAN PRİM DESTEĞİ

 

Kanuni Dayanak:  4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesinin altıncı fıkrası.

Genelge: 2008-77 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi.

9.1 Genel Bilgi

4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi teşviki; özel sektöre ait işyerlerinde çalıştırılan engelli sigortalıların, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hisselerinin tamamının bu Kanunda öngörülen şartlar dahilinde Hazinece karşılanmasını düzenlemektedir.

4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi kapsamında zorunlu olarak (kontenjan dahili) engelli sigortalı istihdam etmekle yükümlü bulunan özel sektör işverenlerinin çalıştırmakla yükümlü bulundukları engelli sigortalılar ile kontenjan fazlası çalıştırılan engelli sigortalıların, engelli sigortalı çalıştırma zorunluluğu bulunmayan işverenlerce istihdam edilen engelli sigortalıların ve korumalı işyerlerinde çalışan engelli sigortalıların, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan işveren hissesinin %100’ü Hazinece karşılanmaktadır.

9.2 Yararlanma Şartları

 

Özel sektör işverenlerinin söz konusu teşvikten yararlanabilmeleri için;  Engelli sigortalı çalıştırılması,  Aylık prim ve hizmet belgesinin süresi içinde Kuruma verilmesi,  Primlerin ödenmiş olması, gerekmektedir.

9.3 Soru–Cevap

 

 1. Hangi işyerleri bu teşvik kapsamındadır? Özel sektör işverenlerince çalıştırılan engelli sigortalılardan dolayı sigorta primi işveren hissesi teşvikinden yararlanılması söz konusu olup; kamu işyerlerinde (genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ile bunlara bağlı işletmeler, sermayesinin yarısından

 

fazlası bunlara ait olan işyerleri ve diğer kamu işyerlerinde) çalıştırılan engelli sigortalılar için sigorta prim teşvikinden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

 

 1. Çalıştırmakla yükümlü olunan engelli sigortalı sayısının tespitinde kimler dikkate alınmamaktadır? Yer altı ve su altı işlerinde çalışanlar,  5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre kurulan özel güvenlik şirketleri ile kurumların kendi ihtiyacı için kurduğu güvenlik birimlerinde güvenlik elemanı olarak çalışan işçiler,  Halihazırda işletmede çalıştırılan engelli işçiler,  Aday çırak, çırak ve zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler, dikkate alınmamaktadır.

 

 1. Teşvikten yararlanmak için Kurumumuza başvuru şartı bulunmakta mıdır? 4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde düzenlenen teşvikten yararlanmak isteyen özel sektör işverenlerince e-Bildirge giriş ekranından “Engelli ve İşsizlik Teşvik Yönetimi” ekranı vasıtasıyla engelli sigortalıların sisteme tanımlanması gerekmektedir. Sigortalıların engelli olup olmadığı hususu işverence e-Bildirge üzerinden sigortalı için kodlama yapıldığı tarihteki durumu dikkate alınarak sorgulanmakta ve sistem tarafından 14857 kanun numaralı belge türünün seçilmesine izin verilmektedir.

 

 1. Teşvik kapsamındaki sigorta primi işveren hissesinin ne kadarı Hazine tarafından karşılanmaktadır? 4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi teşvikinden;  Aynı il sınırları içinde elli veya daha fazla sigortalı çalıştıran işverenlerin,  Kontenjan fazlası engelli sigortalı çalıştıran işverenlerin,  Engelli sigortalı çalıştırmakla yükümlü olmayan işverenlerin,  Korumalı işyeri işverenlerinin, 14857 kanun numarasını seçmek suretiyle bildirdikleri engelli sigortalıları için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin % 100’ü Hazinece karşılanmaktadır.

 

 1. Yasal süresi dışında verilen aylık prim hizmet belgelerinden dolayı teşvikten yararlanmak mümkün müdür? 4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi teşvikinden yararlanabilmek için, işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde Kuruma vermeleri gerekmektedir. Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi geçtikten sonra verilmesi halinde, anılan maddede belirtilen teşviklerden yararlanılamayacaktır.

 

 1. Sigorta primlerinin Hazinece karşılanmayan tutarının, yasal süresi içinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde teşvikten yararlanılabilir mi? Sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden kısmı ile işveren tarafından ödenmesi gereken (Hazinece karşılanmayan) tutarın, yasal süresi içinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, gerek işveren tarafından ödenmesi gereken kısma gerekse Hazine tarafından karşılanması gereken kısma isabet eden gecikme cezası ve gecikme zammı işverenden tahsil edilecektir.

 

 1. Diğer teşvik kanunlarına göre sigorta primi işveren hissesi teşviki uygulamasından yararlanmakta olan işverenler bu teşvikten yararlanabilirler mi? Diğer teşvik Kanunlarına istinaden sigorta primi işveren hissesi teşviki uygulamasından yararlanmakta olan işverenlerin, teşvik kapsamına giren özürlü sigortalılarından dolayı aynı dönem için ve mükerrer olarak 4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde öngörülen teşvikten yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.

 

 1. Aynı il sınırları içerisinde birden fazla işyeri bulunan işverenin çalıştırmakla yükümlü olduğu engelli işçi sayısı nasıl tespit edilmektedir? Aynı ilde birden fazla işyeri bulunan işverenin, çalıştırmakla yükümlü olduğu engelli işçi sayısının tespitinde, aynı il sınırları içerisindeki tüm işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısı dikkate alınacaktır.

 

 1. Teşvikten yararlanan işverenlerin düzenledikleri aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk eden işsizlik sigortası primleri de kapsama alınacak mıdır? Tahakkuk eden işsizlik sigortası primleri teşvik kapsamında değildir.

 

 1. Teşvikten yersiz yararlanan işverenler hakkında ne yönde işlem yapılmaktadır?

Engellilik durumu ortadan kalktığı halde 14857 kanun numarası ile bildirim yapıldığının anlaşılması halinde yersiz yararlanılan teşvik tutarları gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir. Ayrıca 06/02/2014 tarihinden önceki sürelere ilişkin olmak üzere, sigorta primi işveren hissesi teşvikinden %50 oranında yararlanılması gerektiği halde %100 oranında yararlanıldığının anlaşılması halinde, evvelce Hazine tarafından yersiz olarak karşılanmış olan sigorta prim tutarları, gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenlerden tahsil edilecektir.

 

 1. Teşvikten yararlanılamayacak sigortalılar kimlerdir? Yer altında ve su altında çalışanlar, sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışanlar, yurt dışında çalışanlar, aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler için teşvikten yararlanılması mümkün değildir.

 

 1. Engelli sigortalı istihdamına ilişkin sigorta primi teşvikinden mülga 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi olanlar için yararlanılabilir mi? Kamu idaresi niteliğinde olmayan mülga 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıklar, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, oda, borsa ve birliklerin sandık statüsüne tabi iştirakçilerinden dolayı bu teşvikten yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

 

 1. Mülga 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi olanlar yönünden bu teşvikten yararlanmada önem arz eden hususlar nelerdir? Personele ilişkin bildirimlerin, vakıf senetlerinde belirtilen süre içinde yapılması ve muhteviyatı prim tutarlarının işveren hissesine isabet eden kısmının Hazinece karşılanmayan kısmı ile sigortalı hissesinin, yine vakıf senetlerinde belirtilen süre içinde eksiksiz olarak ödenmesi gerekmektedir.

 

 

 

10- 5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GEREĞİ UYGULANAN PRİM DESTEĞİ

 

Kanuni Dayanak: 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi.

Genelge: 2008-85 ve 2009-21 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgeleri.

10.1 Genel Bilgi

Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi kapsamında sağlanan bu teşvik ile kamu personeli hariç olmak üzere teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projeleri ile rekabet öncesi işbirliği projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde çalışan Ar-Ge ve destek personeli ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, 31/12/2023 tarihine kadar Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanmaktadır.

10.2 Yararlanma Şartları

 İşyerinin, 5746 sayılı Kanun kapsamına giren bir işyeri olması veya 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında ücreti gelir vergisinden istisna tutulan personel çalıştırılan bir işyeri olması,  Sigortalının Ar-Ge personeli veya Ar-Ge personel sayısının % 10’u aşılmamak kaydıyla destek personeli ya da 4691 sayılı Kanun uyarıca ücreti gelir vergisinden istisna tutulmuş personel olması,  Ar-Ge merkezlerinde, en az 30 tam zamanlı eşdeğer Ar-Ge personeli çalıştırılması,  Aylık prim ve hizmet belgelerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna yasal süresi içinde verilmesi,

 Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı toplamının 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan brüt asgari ücretten fazla olmaması (varsa da ilgili kanunların öngördüğü şekilde yapılandırılmış ve yapılandırma işleminin devam ediyor olması),            gerekmektedir.

10.3 Soru – Cevap

 1. Teşvikten faydalanmak için Kuruma müracaat şartı bulunmakta mıdır? Bu teşvikten yararlanılabilmesi için;  Teknoloji merkezi işletmelerinin; TEKMER Müdürlüğünden,  Ar-Ge ve yenilik projelerinde faaliyet göstermekle birlikte, söz konusu faaliyetleri kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından desteklenen işletmelerin; desteği veren kamu kurum veya kuruluşundan ya da kanunla kurulan vakıftan,  Ar-Ge ve yenilik projeleri uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen işletmelerin; TÜBİTAK’tan,  Ar-Ge merkezlerinin ve rekabet öncesi işbirliği projeleri bulunan işletmelerin; Sanayi ve Ticaret Bakanlığından,  Teknogirişim sermaye desteği alan işletmelerin; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden,  4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında ücreti gelir vergisinden istisna tutulan personel çalıştıran işletmelerin; denetimle yükümlü şirketten, alacakları belge ile Kuruma yazılı olarak müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

 1. Sigorta primi işveren hissesi desteğinden hangi tarihten itibaren yararlanılmaya başlanacaktır? Bu teşvikten;  Teknoloji merkezi işletmeleri, Ar-Ge ve yenilik projesinin onaylandığı,  Ar-Ge merkezleri, Ar-Ge merkezi belgesinin düzenlendiği,  Rekabet öncesi işbirliği projeleri bulunan işletmeler, proje sözleşmesinin yürürlüğe girdiği,

Teknogirişim sermaye desteği alan işletmeler, kamu idaresi tarafından iş planının onaylandığı,  Ar-Ge ve yenilik projeleri, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen işletmeler, destek karar yazısının düzenlendiği veya proje sözleşmesinin yürürlüğe girdiği,  4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki işletmeler, ücreti gelir vergisinden istisna tutulan personel çalıştırmaya başladıkları, tarihten itibaren yararlanılabileceklerdir.

 

 1. Sigorta primi işveren hissesi desteğinden kapsama giren her bir sigortalı için yararlanılabilecek süre nedir? Sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasından, kapsama giren her bir sigortalı için 31/12/2023 tarihine kadar yararlanılması mümkündür.

 

 1. Sigorta primi işveren hissesi desteğinden hangi sigortalılar için yararlanmak mümkündür?  Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli olan araştırmacı ve teknisyenlerin (Ar-Ge personelinin) tamamı ile Ar-Ge personel sayısının yüzde onunu aşmamak kaydıyla ArGe faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personelden (destek personeli),  4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna tutulmuş fiilen çalışan personelden, dolayı sigorta primi teşvikinden yararlanılması mümkündür.

 

 1. Teşvikten yararlanılacak destek personeli sayısı nasıl tespit edilmektedir? Sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılacak olan destek personeli sayısı, Ar-Ge personeli sayısının %10’u dikkate alınmak suretiyle tespit edilmekte olup, Ar-Ge personel sayısı X 10/100 işlemi sonucunda elde edilen sayının küsuratlı çıkması halinde, bulunan sayı tama iblağ edilmektedir.

 

 1. Destek personeli sayısının %10’dan fazla olması halinde teşvikten yararlanılabilecek personelin tespiti nasıl yapılmaktadır?

Destek personeli sayısının toplam tam zamanlı Ar-Ge personel sayısının %10’ undan fazla olması halinde, ilgili aydaki brüt ücreti en az olan destek personelinden başlamak üzere destekten yararlanılabilecektir. Brüt ücretlerin aynı olması halinde, sigorta primi işveren hissesi teşviki uygulanacak destek personeli işverence belirlenecektir.

 

 1. Sigorta primi işveren hissesi desteği kapsamına girmeyen sigortalılar kimlerdir?  Ar-Ge personel sayısının %10’ unu aşan destek personeli,  Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli olmadığı gibi Ar-Ge faaliyetlerine katılmayan ve bu faaliyetlerle doğrudan ilişkisi de bulunmayan personel,  Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren işyerlerinde çalışmakla birlikte, ücretinden gelir vergisi kesilen personel,  Kamu personeli ile sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalıştırılan personel, aracılar (taşeronlar) tarafından çalıştırılan sigortalılar, aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ve topluluk sigortasına tabi olanlar, destek kapsamına girmemektedir.

 

 1. Toplu iş sözleşmelerine istinaden yapılan ücret ödemeleri için düzenlenen ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgeleri için teşvikten yararlanmak mümkün müdür? Hizmetleri ve ücretleri daha önce 5746 kanun numarası seçilmek suretiyle Kuruma bildirilmiş olan sigortalılara, işverenlerince toplu iş sözleşmelerine istinaden ücret farkı ödenmesine karar verilmesi ve Ar-Ge yenilik faaliyetleri ile ilgili çalışmalara ait ücret farklarına ilişkin ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin, bildirge dönemine göre toplu iş sözleşmesinin imzalandığı ayı takip eden ayın 23’üne ya da ilişkin olduğu dönemi izleyen takvim ayının 7’sine kadar Kuruma verilmesi halinde, söz konusu ücret farklarından dolayı da sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilecektir.

 

 1. Ar-Ge merkezlerinin teşvikten faydalanabilmesi için çalıştırılması gereken asgari Ar-ge personeli sayısı nasıl hesaplanmaktadır? Bir işletmenin Ar-Ge merkezi olabilmesi için, en az 30 (01/07/2014 tarihinden öncesi için 50 ) tam zamanlı eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam ediliyor olması gerekmektedir. Ar-Ge merkezinde çalışan tam zamanlı eşdeğer Ar-Ge personeli sayısı ise, fiilen çalışan Ar-Ge personelinin, çalışma sürelerine göre üçer aylık dönemler (Geçici Vergilendirme Dönemleri)

itibarıyla hesaplanan toplam çalışma süresinin, bir kişinin üç aylık tam zamanlı çalışma süresine bölünmesi suretiyle bulunacaktır. Tam zamanlı eşdeğer Ar-Ge personeli sayısı = Ar-Ge personelinin üç aylık dönemdeki Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili prim ödeme gün sayısı / 90 formülü üzerinden hesaplanacaktır. Örnek: Ar-Ge merkezi belgesini almış olan (B) Anonim Şirketinin Ar-Ge merkezinde çalıştırdığı Ar-Ge personelinin, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili olarak 2013 yılı dördüncü üç aylık dönemdeki prim ödeme gün sayısının; 2013/Ekim ayında; 1.519 gün, 2013/Kasım ayında; 1.426 gün, 2013/Aralık ayında; 1.784 gün, olduğu varsayıldığında, 2013 yılı dördüncü üç aylık dönem itibariyle; toplam prim ödeme gün sayısı 1.519 + 1.426 + 1.784 = 4.729, tam zaman eşdeğer Ar-Ge personel sayısı ise, 4.729 / 90 = 52,54 olacaktır.

 

 1. Asgari Ar-Ge personeli çalıştırma şartını yerine getirmeyen Ar-Ge merkezlerinin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           teşvikten yararlanmaları mümkün müdür? Üç aylık geçici vergilendirme dönemi itibariyle asgari 30 (01/07/2014 tarihinden öncesi için 50) tam zamanlı eşdeğer Ar-Ge personeli çalıştırma şartını yerine getiremeyen Ar-Ge merkezlerinin, şartların tekrar sağlandığı üç aylık geçici vergilendirme dönemine kadar teşvikten yararlanmaları mümkün değildir.

 

 1. Üç aylık vergilendirme dönemi sonunda teşvikten yararlanmaması gerektiği anlaşılan Ar-Ge merkezlerinin yapması gereken işlem nedir? Üç aylık vergilendirme dönemi sonunda asgari 30 (01/07/2014 tarihinden öncesi için 50) tam zamanlı eşdeğer Ar-Ge personeli çalıştırma koşulunun yerine getirilmemiş olduğunun anlaşılması halinde, daha önce aynı vergilendirme dönemine ilişkin 5746 sayılı kanun numarası seçilerek düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgeleri için iptal nitelikte, söz konusu aylar için kanun numarası seçilmeksizin asıl veya ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgeleri düzenlenerek, işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine kağıt ortamında verilecektir. Bu durumda Maliye Bakanlığınca yersiz karşılanmış olan işveren hissesi sigorta prim tutarları, ödeme vadesinin bittiği tarihi takip eden aydan başlanarak hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte tahsil edilecektir.
 2. Sigorta primi işveren hissesi desteği kapsamında bildirimler, Ar-Ge faaliyetlerinde çalışma süreleri ile hak edilen ücret ve diğer ödemelere göre ne şekilde yapılacaktır? Kapsama giren sigortalılara yapılan ücret dışındaki (ikramiye, prim v.b) ödemeler ile kapsama giren sigortalıların Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri dışındaki çalışmaları nedeniyle hak ettikleri ücretleri destek kapsamında olmadığından, bu nitelikteki ödemeler 5746 kanun numaralı belge seçilmeksizin düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgesi ile Kuruma bildirilecektir.

Kapsama giren personelin ay içindeki çalışmalarının tamamının Ar-Ge ve yenilik faaliyetleriyle ilgili olması halinde hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri de bu kapsamda değerlendirilmektedir. Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde kısmi zamanlı olarak çalışan personelin hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri ise sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasında dikkate alınmaz.

 

 1. İşverenin birden fazla Ar-Ge kapsamına giren işyeri olması durumunda başvuru nasıl yapılacak? Sigorta primi teşviki kapsamına giren her bir işyeri için ayrı ayrı başvuru yapılır ve her bir işyeri müstakilen değerlendirilir. İşyerlerinin, aynı organizasyon yapısı içinde birden fazla ArGe merkezinin bulunması durumunda, her bir Ar-Ge merkezi için yeni işyeri dosyası tescil edilmek suretiyle ayrı başvuru yapılır.

 

 1. Diğer teşvik kanunlarından yararlanılan sigortalılar için 5746 sayılı kanunda öngörülen destek hükmünden yararlanılması mümkün müdür? Diğer teşvik kanunlarına istinaden ( 5 puanlık prim indirimi hariç) sigorta primi teşviki uygulamasından yararlanmakta olan işverenlerin, teşvik kapsamına giren sigortalılarından dolayı aynı dönem için ve mükerrer olarak 5746 sayılı Kanunda öngörülen destekten yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır. Ancak, sigorta primi teşviki kapsamına giren Ar-Ge ve destek personeli (Ar-Ge personel sayısının %10’u) dışında kalan personelden dolayı gerekli şartların sağlanmış olması kaydıyla, diğer kanunlarda öngörülen teşvik hükümlerinden yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

 

10.5225 SAYILI KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNİ TEŞVİK KANUNU GEREĞİ UYGULANAN PRİM DESTEĞİ

 

Kanuni Dayanak: 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanununun 5 inci maddesi.

Genelge: 2010-109 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi.

10.1 Genel Bilgi

Sigorta primi işveren hissesi teşvikinden kurumlar vergisi mükellefi olan ve Kültür ve Turizm Bakanlığından ‘Kültür Yatırım Belgesi’ veya ‘Kültür Girişim Belgesi’ almış olan işverenler yararlanabileceklerdir.

‘Kültür Yatırım Belgesi’ almış olan işyerlerinde fiilen çalışan sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin %50’si, ‘Kültür Girişim Belgesi’ almış işyerlerinde fiilen çalışan sigortalıların ise prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin %25’i, Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanmaktadır.

Bu teşvikten;  ‘Kültür Yatırım Belgesi’ almış olan işverenler, söz konusu belgenin alındığı tarihten itibaren yatırım aşamasında üç yılı,  ‘Kültür Girişim Belgesi’ almış olan işverenler ise, söz konusu belgenin alındığı tarihten itibaren işletme aşamasında yedi yılı,       aşmamak şartıyla yararlanabileceklerdir.

10.2 Yararlanma Şartları

 

İşverenlerin söz konusu teşvikten yararlanabilmeleri için;  Kurumlar vergisi mükellefi olmaları,  Kültür ve Turizm Bakanlığından kültür yatırım veya girişim belgesi almaları,  Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı toplamının 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan brüt asgari ücretten fazla olmaması (varsa da

ilgili kanunların öngördüğü şekilde yapılandırılmış ve yapılandırma işleminin devam ediyor olması),  Aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi, gerekmektedir.

10.3 Soru-Cevap

 

 1. Teşvik başvurusunda gerekli olan belgeler nelerdir? İşverenler, işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/ sosyal güvenlik merkezine ‘Kültür Yatırım’ veya ‘Kültür Girişim Belgesi’ ile beraber, ilgili vergi dairesinden alacakları kurumlar vergisi mükellefi olduklarını gösteren belgeyi dilekçe ekinde ibraz etmek suretiyle başvuruda bulunacaklardır.

 

 1. Teşvikten yararlanacak olan işverenler aylık prim hizmet belgelerini Kuruma nasıl vereceklerdir? Sosyal güvenlik il müdürlüklerince/ sosyal güvenlik merkezlerince sisteme tanımlanmış olan işyerlerine ilişkin düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgeleri,  Kültür Yatırım Belgesi almış olan işverenler için, 55225 sayılı kanun numarası,  Kültür Girişim Belgesi almış olan işverenler için, 25225 sayılı kanun numarası, seçilmek suretiyle Kuruma gönderilecektir.

 

 1. Teşvik kapsamına giren işverenin yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, idari para cezası veya bunlara ilişkin gecikme cezası bulunması teşvikten yararlanmasına engel midir? İşverenin sigorta primi teşvikinden yararlanabilmesi için, Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının toplamının aylık asgari ücretin brüt tutarından fazla olmaması gerekmektedir.

 

 1. Prim borçlarını yapılandıran veya tecil ve taksitlendiren işveren bu teşvikten faydalanabilir mi? Prim borçlarını; 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş ya da çeşitli kanunlar gereğince yeniden yapılandırılmış olan işverenler, yapılandırma veya

taksitlendirme işlemlerinin devam ediyor olması ve yapılandırma/tecil ve taksitlendirme kapsamına girmeyen yasal ödeme süresi geçmiş başkaca borcunun bulunmaması kaydıyla teşvikten faydalanabilirler.

 

 1. İşverenin yapılandırmış olduğu borçlarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde daha önce yararlanılmış olan teşvik tutarları talep edilebilir mi? Tecil ve takside bağlanmış ya da yapılandırılmış olan borçlara ilişkin ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi halinde, tecil ve taksitlendirme veya yapılandırma işleminin bozulmasının ardından hesaplanan borcun tebliğinden itibaren bir aylık süre içinde ödenmesi halinde, sigorta primi işveren hissesi teşvikinden usulüne uygun yararlanılmış sayılacaktır. Buna karşın tecil ve takside bağlanmış ya da yapılandırılmış olan borçlara ilişkin ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi ve bozma işleminin ardından hesaplanan borcun tebliğinden itibaren bir aylık süre içinde borçların ödenmemesi halinde, daha önce yararlanılmış olan teşvik tutarları ilgililerden gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.

 

 1. Aylık prim hizmet belgeleri yasal süresinde verilmezse sigorta primi teşvikinden yararlanılabilir mi? Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi geçirildikten sonra Kurumumuza verilmiş olması halinde, sigorta primi teşvikinden yararlanılamaz.

 

 1. Kültür yatırım ve girişiminde çalıştırılabilecek işçi sayısında bir sınır var mıdır? Kültür yatırım ve girişimlerinde çalıştırılabilecek azami işçi sayısı, 28/01/2009 tarihli ve 27124 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kültür Yatırımı ve Girişimlerinde Teşvik Kapsamında Çalıştırılacak Personele İlişkin Usul Esaslara Dair Tebliğde belirlenmiştir.

 

 1. Teşvikten yararlanan işverenler, faaliyetlerini sona erdirmeleri halinde yatırım aşamasında yararlandıkları sigorta prim teşviklerini geri ödemekle yükümlü müdürler? Kültür ve Turizm Bakanlığından alınmış olan ‘Kültür Yatırım Belgesi’ ile kültür yatırımına başladığı anlaşılan işverenlerin, yatırım süresi içinde faaliyetlerini sona erdirmeleri ya da yatırım süresi içinde faaliyetlerine ara verdikten sonra bir yıl içinde yeniden faaliyete

başlamamaları halinde, yatırım süresince yararlandıkları işveren hissesi prim tutarlarının tamamı gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenlerden tahsil edilecektir.

 

 1. Teşvikten yararlanan işverenin işyerini devretmesi halinde devralan işverenin teşvikten yararlanması mümkün müdür? Belgeli yatırımı veya girişimi, Kültür ve Turizm Bakanlığının izni ile devralan işyerleri, bu durumu Bakanlıktan alacakları yazı ile kanıtlamaları halinde kalan süre için teşvikten yararlanabileceklerdir.

 

 1. 5225 sayılı Kanunda öngörülen işveren hissesi teşvikinden, yararlanmaya ne zaman başlanılacaktır? Kurumlar vergisi mükellefi olan işverenlerden ‘Kültür Yatırım Belgesi’ veya ‘Kültür Girişim Belgesi’ almış olanlar, söz konusu belgeleri aldıkları tarihten itibaren sigorta primi işveren hissesi teşvikinden yararlanmaya hak kazanmış olacaklardır.
 2. Aynı işverenin birden fazla işyerinin bulunması halinde, Kültür Yatırım Belgesi alınmamış işyerinde çalıştırdığı sigortalılardan dolayı söz konusu teşvikten yararlanması mümkün müdür? Aynı işverenin birden fazla işyerinin bulunması halinde, ‘Kültür Yatırım Belgesi’ veya ‘Kültür Girişim Belgesi’ alınmamış işyerlerinde çalıştırdığı sigortalılardan dolayı söz konusu sigorta prim teşvikinden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

11- 4447 SAYILI KANUNUN 17 NCİ MADDESİ GEREĞİNCE UYGULANAN İŞVEREN DESTEĞİ

Kanuni Dayanak: 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 17 nci maddesi.

Genelge: 2017-10 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi.

11.1 Genel Bilgi

4447 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesinde öngörülen işveren desteğinden 1/2/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan sigortalılardan dolayı yararlanılabilecektir. Ancak 31/1/2017 tarihi ve öncesinde işe alınanlar ile 1/1/2018 tarihi ve sonrasında işe alınan sigortalılar için bahse konu destekten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır. Buna göre, kapsama giren sigortalılar için prim ödeme gün sayısının 22,22 TL çarpımı sonucu bulunacak tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

2017 yılında tescil edilmiş olan işyerlerinde destek kapsamına giren sigortalılardan dolayı destek tutarının yarısı kadar, işyerinin tescil edildiği tarihi takip eden üçüncü aydan itibaren bu destekten yararlanılabilecektir. Ocak ayı içinde tescil edilen işyeri Nisan ayında bu teşvikten yararlanacaktır. 1 Ekim 2017 ve sonrasında tescil edilen işyeri ise bu destekten hiçbir şekilde yararlanamayacaktır. Bu kapsamdaki işyerleri sigortalı sayısının yarısı tutarındaki sigortalılar için bu destekten yararlanacaktır.

2015 ve daha önce tescil edilip 2016 yılında hiç sigortalı bildirmeyen işyerleri 2017 yılında tescil edilen işyerleri gibi değerlendirilecektir.

11.2 Yararlanma Şartları

 

Bu destekten yararlanılabilmesi için,

Sigortalı yönünden;

1/2/2017 ila 31/12/2017 tarihleri  arasında işe alınmış olması,

Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olması,

İşe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Kurumumuza verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması,

İşveren yönünden;

 Özel sektör işverenine ait olması,

 Sigortalının işe alındığı işyerine ait  2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,

 Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,

 Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,

 Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

 Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,

şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

10.3 Soru-Cevap

 

 1. Bu destekten hangi sektörde faaliyet gösteren işverenler yararlanabilecektir?

İhale konusu iş üstlenen işyerleri hariç olmak üzere özel sektör işverenlerine ait işyerlerinde çalışan sigortalılar ile 5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışan sigortalılardan dolayı yararlanılabilecektir.

2.Bu destekten yararlanılabilmek için sigortalılarda aranılan şartlar nelerdir?

Sigortalının; – 1/2/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınmış olması, – İşe giriş tarihi itibariyle Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olması, – İşe alındığı tarihten önceki üç aylık dönemde, SGK’ya bildirilmemiş olması/işsiz olması,    gerekmektedir.

 

 1. Hangi sigortalılar için bu destekten yararlanma imkanı bulunmamaktadır?

 

Sigortalının işe giriş tarihi itibariyle, işe alındığı tarihten önceki üç aylık dönemde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b)/(esnaf vs.) ve (c)/(memur) bentleri, Ek 6 ncı maddesi (Taksi, dolmuş şoförleri ve sanatçılar) ve Ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında (10 günden fazla ev hizmetinde çalışan) Kuruma bildirilmiş olması halinde bunlar da işsiz olmadığından bu sigortalılar için destekten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

 

Sigortalının işe girdiği tarihten önceki üç aylık sürede işsiz olmasına rağmen, işe girdiği tarihten önceki altı aylık süre içerisinde işten ayrılış nedeni en son (19-Mevsim Bitimi), (20Kampanya Bitimi) ve (30-Vize Süresinin Bitimi) kodlarıyla bildirilen sigortalılar için destekten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar, aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, staja tabi tutulan öğrenciler ile üniversitelerde kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler, Türkiye İş Kurumunca düzenlenen eğitimlere katılan kursiyerler, harp malulleri ile 3713 ve 2330 sayılı Kanunlara göre vazife malullüğü aylığı alanlardan yalnızca kısa vadeli sigorta kollarına tabi olanlar, yalnızca işsizlik sigortasına tabi olanlar, yurt dışında çalışanlar, doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği alanlar, ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular ve iş kaybı tazminatı alanlar hakkında bu destek uygulanmayacaktır.

 

 1. Bu destekten yararlanılabilmek için işverenlerde hangi şartlar aranmaktadır?

 

 Sigortalının işe alındığı işyerine ait 2016/Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki kayıtlı sigortalı sayısına ilave olarak işe alınması gerekmektedir. 2016/Aralık ayında Kuruma aylık prim ve hizmet belgesinin verilmemiş olması halinde, bu destekten yararlanabilmek için sigortalının işe alındığı işyerinden 2016 yılında Kuruma bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması gerekmektedir.

 

 Aylık prim ve hizmet belgesinin (687 kanun no) yasal süresi içinde Kuruma verilmiş olması gerekmektedir.

 

 İşveren tarafından ödenmesi gereken sigorta primi ve işsizlik sigortası priminin tamamının yasal süresi içinde ödenmesi gerekmektedir.

 

 İşyerinin Kuruma yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması gerekmektedir.

 

 Kayıt dışı sigortalı çalıştırmamalı veya sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması gerekmektedir.

 

 1. 2017 yılında tescil edilmiş işyerleri bu destekten nasıl yararlanacaktır?

 

2017 yılında tescil edilmiş olan işyerlerinde destek kapsamına giren sigortalılardan dolayı destek tutarının yarısı kadar, işyerinin tescil edildiği tarihi takip eden üçüncü aydan itibaren bu destekten yararlanılabilecektir. Ocak ayı içinde tescil edilen işyeri Nisan ayında bu teşvikten yararlanacaktır.

 

2015 ve daha önce tescil edilip 2016 yılında hiç sigortalı bildirmeyen işyerleri 2017 yılında tescil edilen işyerleri gibi değerlendirilecek olup, 2017 yılında Kuruma bildirim yapılan ilk ayı takip eden üçüncü aydan itibaren destek kapsamına giren sigortalılardan dolayı destek tutarının yarısı kadar bu destekten yararlanabilecektir.

 

 1. Kayıt dışı sigortalı çalıştıranlar bu destekten yararlanabilir mi?

 

1/2/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işverenler bu destekten yararlanamaz. Bu tespitin yapılmış olması durumunda 2017 yılında yersiz yararlanılan destek tutarları gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte işverenden tahsil edilecektir. 1/2/2017 ila

 

 

31/12/2017 tarihleri arasında çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı tespit edilen alt işveren olsa dahi asıl işveren de bu destekten yararlanamayacaktır. Söz konusu tespit, asıl işveren için yapılmış ise, asıl işveren bu destekten yararlanamayacak ancak alt işveren yararlanabilecektir.

 

 1. Bu destek kapsamında verilen prim desteği nasıl hesaplanmaktadır?

İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak tutar, destekten yararlanılacak aydaki kapsamdaki sigortalıların prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpımı sonucu bulunur.

 1. Bu destekten alt işverenler de yararlanabilecek midir?

Alt işverenler de bu destekten yararlanacaktır. 2016 Aralık ayı sigortalı sayısı ile ortalama sayısının hesabında alt işverenlerce bildirilen sigortalı sayısı da dikkate alınır.

 

 1. Bu destekten yararlanan işverenler aynı sigortalı için diğer teşvik, destek ve indirimlerden yararlanabilir mi?

 

Bu destekten yararlanan işverenler; aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamaz. Asgari ücret desteği hesaplamasına bu sigortalıların gün sayısı dahil edilmez.

 

 1. Bu destekten yararlanmak isteyen işverenlerin nasıl başvuru yapmaları gerekmektedir?

 

Sigortalılara ilişkin tanımlama işlemi e-bildirge sisteminden yapılacak olup, bu nitelikteki sigortalılar için sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerine herhangi bir belge ibraz edilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

 1. Bu destekten yararlanacak işverenlerin bildirecekleri sigortalıların 2016/Aralık ayına veya 2016 yılı ortalamasına ilave olup olmadığı nasıl tespit edilecektir?

 

Sigortalının 2016/Aralık ayına veya 2016 yılı ortalamasına ilave olup olmadığı hususunun işverenlerce kontrol edilmesinin ardından SGK’ya bildirilmesi gerekmektedir.

 

12- 7013 SAYILI YASA İLE GELEN TEŞVİKLER

1) İşçinin İş-Kur’a kayıtlı işsiz olması

 

2) İşe alındığı aydan önceki 3 ayda en fazla 10 günlük çalışması olması

 

3) Bağ-Kur kapsamında sigortalı olmaması(isteğe bağlı sigortalılık hariç)

 

4) İşe alındığı yıldan önceki yılda ortalama sigortalı sayısına ilave olması

 

5) Bu teşvik her sigortalı için 12 ay süre ile uygulanır.

 

6) Sağlanan prim desteği asgari ücret üzerinden uygulanır.

 

7) Sağlanan prim desteği kapsamındaki sigortalının işten ayrılması sonrası işe girmesi durumunda kalan yararlanabilme süresini tamamlayabilecektir.

 

8) Sağlanan prim desteği 2020 yılı Aralık ayı/dönemi aşılmamak üzere, destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay süreyle uygulanır. Ancak bu süre; işe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile Kuruma engelli olarak kayıtlı sigortalılar için 18 ay olarak uygulanır.

 

9) Sağlanan prim desteği 01/01/2018-31/12/2020 döneminde işe alınanlar için uygulanacak.

 

10) Fon tarafından işverene sağlanan, sigortalı hissesine karşılık gelen destek tutarının sigortalıya ödenmesi işverenden talep edilemeyecek.

 

Bu teşvik unsurundan yararlanabilmek için;

 1. a) İşyeri ile ilgili aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içerisinde verilmesi,
 2. b) Primlerin yasal süresinde ödenmesi
 3. c) Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması gerekir.
 4. d) Borcu olup da borcunu yapılandırmış olanlar da bu destekten yararlanır.

 

Sağlanan prim desteğinden yararlanamayacak işyerleri:

1- Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad, unvan ya da bir iş birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi Fon katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan işyerlerinden Fon tarafından karşılanan tutar gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınır.

 

2- 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri ile sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurtdışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.

 

3- Mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işyerleri hakkında ilkinde 1 ay süre ile bir yıl içinde tekerrür etmesi halinde 1 yıl süre ile bu destekten yararlanamaz.

 

4- Sağlanan teşvikten yararlanmakta olan işverenler, bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanamaz.

 

B- 2017 yılında ortalaması 1-3 olan imalat sektörü teşviki

Söz konusu Teşvikten yararlanabilmek için:

1) 2017 yılında imalat sektöründe faaliyet gösteren işyeri olmak

 

2) 2017 yılı için İşyerinde çalışan ortalama sigortalı sayısı 1-3 olmak

 

3) İşe alınacak sigortalının 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük olması

 

4) İş-Kur’a kayıtlı işsiz olmak

 

5) İşe alındığı aydan önceki 3 ayda en fazla 10 gün çalışması olması

 

6) Bağ-Kur kapsamında sigortalı olmaması(isteğe bağlı sigortalılık hariç)

 

7) İşe alındığı yıldan önceki yılda ortalama sigortalı sayısına ilave olması

 

8) Sağlanan Destek Asgari ücret esas alınarak uygulanır.

 

9) Prim desteğiyle birlikte 2018 yılı Aralık ayına/dönemine kadar geçerli olmak üzere; sigortalının destek sağlanan aya ilişkin prim ödeme gün sayısının 53,44 Türk lirası ile çarpılması sonucu (aylık 1.603,2 TL) bulunacak tutar, ücret desteği olarak işverene ödenir.

 

10) Sağlanan prim ve ücret desteği 2018 yılı Aralık ayı/dönemini geçmemek üzere, sigortalının işe alındığı ayı takip eden ilk aydan başlamak üzere her ikinci ay için uygulanır.

 

11) Sağlanan prim desteği kapsamındaki sigortalının işten ayrılması sonrası işe girmesi durumunda kalan yararlanabilme süresini tamamlayabilecektir.

 

12) Bir işyeri en fazla 2 sigortalı için bu destekten yararlanabilir. Sayıyı arttırmaya BK yetkilidir.

 

13) Sağlanan Destek 2018 yılı Aralık dönemine (dahil) kadar geçerli olacak.

 

14) Fon tarafından işverene sağlanan, sigortalı hissesine karşılık gelen destek tutarının sigortalıya ödenmesi işverenden talep edilemeyecek.

 

15) Yersiz yararlanılan süreler için 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, yararlanılan ücret desteği tutarı ilgili destek ödemesinin/ödemelerinin yapıldığı tarihten itibaren yasal faiziyle birlikte işverenden tahsil edilecek.

 

Bu teşvik unsurundan yararlanabilmek için;

 1. a) İşyeri ile ilgili aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içerisinde verilmesi,
 2. b) Primlerin yasal süresinde ödenmesi
 3. c) Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması gerekir.
 4. d) Borcu olup da borcunu yapılandırmış olanlar da bu destekten yararlanır.

 

Sağlanan prim desteğinden yararlanamayacak kişi ve işyerleri:

1- 2018 yılında 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerleri ile daha önce Kanun kapsamına alındığı halde 2017 yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermeyen ve 2018 yılında ilk defa sigortalı bildiriminde bulunan işyerleri bu maddede yer alan destekten yararlanamaz.

 

2- 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri ile sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurtdışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.

 

3- Mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işyerleri hakkında ilkinde 1 ay süre ile bir yıl içinde tekerrür etmesi halinde 1 yıl süre ile bu destekten yararlanamaz.

 

4- İşe giriş tarihi itibarıyla sigortalının, işverenin birinci derece kan veya kayın hısmı ya da eşi olması durumunda söz konusu sigortalıdan dolayı bu maddede yer alan destekten yararlanılamaz. Sigortalının işe giriş tarihinden sonra işverenle arasında oluşan hısımlık veya evlilik durumları destekten yararlanmayı etkilemez.

 

5- Bu madde kapsamındaki destekten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanılamaz.

 

6- Bu destekten yararlanılmayan ayda destek kapsamına giren sigortalıdan dolayı, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi ile aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan prim indirimi dışındaki diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanılamaz.

 

C- Asgari ücret desteği (2018 Ocak-Eylül)

2016 Yılında başlayan 2017 yılında devam eden asgari ücret desteği 2018 yılında Ocak-Eylül döneminde de uygulanacak.

 

1) 4/1-a kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;

 1. a) 2017 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı Bakanlar Kurulunca belirlenen tutar ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2018 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,
 2. b) 2018 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

2018 yılı Ocak ila Eylül ayları/dönemleri için Bakanlar Kurulunca tespit edilen günlük tutar ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir.

 

2) Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için ayrıca tespit edilebilir.

 

3) Yukarıdaki (a) bendinin uygulanmasında, bir önceki yılın aynı ayına ilişkin olarak aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verilmemiş olması halinde bildirim yapılmış takip eden ilk aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesindeki bildirimler esas alınır.

 

4) Ücretleri asgarî ücretin iki katından az olamayacağı hükme bağlanan “Linyit” ve “Taşkömürü” çıkarılan işyerlerinde yer altında çalışan sigortalılar için birinci fıkranın uygulanmasında (a) bendi uyarınca belirlenecek günlük kazanç iki kat olarak ve 2017 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen prim ödeme gün sayısının yüzde 50’sini geçmemek üzere, 2018 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı dikkate alınır.

 

Sağlanan prim desteğinden yararlanamayacak kişi ve işyerleri:

1) Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad, unvan ya da bir iş birimi olarak açılması

 

2) Yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi İşsizlik Sigortası Fonu katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan

 

3) Sigortalıların prime esas kazançlarını 2018 yılı Ocak ila Eylül ayları/dönemleri için eksik bildirdiği tespit edilen işyerlerinden İşsizlik Sigortası Fonunca karşılanan tutar gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınır ve bu işyerleri hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz.

 

4) İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili 2018 yılı Ocak ila Eylül aylarına/dönemlerine ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içerisinde verilmemesi

 

5) Sigorta primlerini yasal süresinde ödememesi

 

6) Denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı durumlarının tespit edilmesi,

 

7) Kuruma prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması hâllerinde bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendine ilişkin hükümler uygulanmaz.

 

8) 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerine ait kadro ve pozisyonlarda 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışan sigortalılar için uygulanmaz.

 

9) Ancak Kuruma olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendiren işverenler bu tecil ve taksitlendirme devam ettiği sürece anılan fıkra hükmünden yararlandırılır.

 

10) 4734 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde sayılan idareler tarafından ilgili mevzuatı uyarınca yapılan ve sözleşmesinde fiyat farkı ödeneceği öngörülen hizmet alımlarında, ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçilikler için birinci fıkra uyarınca İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacak tutarlar bu idarelerce işverenlerin hak edişinden kesilir.

 

11) 2018 yılı Ocak ila Eylül aylarına/dönemlerine ilişkin yasal süresi dışında Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya Maliye Bakanlığına verilecek muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar için bu madde hükümleri uygulanmaz.