DENETİM HİZMETLERİ DANIŞMANLIĞI

Vergi Hukuku Açısından

Vergi mükelleflerinin geçmiş ve/veya cari dönem hesapları tarafımızca tam incelemeye tabi tutularak sonuçları müşterilerimize rapor halinde sunulmaktadır. Bu hizmetin amacı işletmelerin herhangi bir vergi incelemesine tabi tutulmadan önce varsa hata ve eksikliklerinin farkında olmalarının sağlanmasıdır.
Vergi check-up’ı niteliğindeki risk-fırsat analizi çalışmalarımız ile; işletmenin kullanmış olduğu hesap planındaki tüm kalemler kapsamlı bir şekilde taranmakta ve yapmış olduğu işlemlerin vergi kanunlarına uygun olup olmadığı tespit edilmektedir. Yapılan bu kontroller sonucunda işletmenin varsa eksiklikleri tespit edilerek bunları iyileştirmek için alınması gereken önlemler belirlenip kendilerine raporlanmaktadır. Bu hizmet kapsamında yaptığımız inceleme ve raporlama neticesinde; stratejik bir vergi planlaması ile mükelleflere ekstra değerler katmaktayız.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Açısından

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişleri ile denetmenler tarafından yapılan programlı ve şikayete bağlı inceleme denetimleri tarzında denetim yapmak, mevzuata aykırı hususları belirlemek, noksanlık ve aykırılıkların işverenliğe oluşturacağı mali yükü hesaplamak, ve belirlenen risklerin ne şekilde çözüme kavuşturacağına ilişkin çözüm önerilerini kapsayacak şekide denetim yapıp raporlamak.
İşverenliğin kıdem ve ücretleri farklı herhangi iki işçisi ile davalı olduğu kabul edilerek İş Mahkemeleri Bilirkişileri tarafından düzenlenen Bilirkişi Raporu tarzında rapor düzenleyip işverenliğin olası dava sonucunda ödemek zorunda kalacağı Kıdem ve İhbar tazminatı, Fazla çalışma ücreti, Hafta Tatili ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, yıllık izin ücreti, bakiye ücret alacağı, agi, prim, ikramiye v.b gibi alacaklarını hesaplayarak rapor hazırlamak.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku Açısından

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Teknik İş Müfettişleri tarafından yapılan programlı ve şikâyete bağlı inceleme teftişleri tarzında denetim yapmak, mevzuata aykırı hususları belirlemek, noksanlık ve aykırılıkların işverenliğe oluşturacağı mali yükü hesaplamak ve belirlenen noksan hususların ne şekilde çözüme kavuşturulacağına ilişkin çözüm önerilerini kapsayacak şekilde rapor hazırlamak.
İşverenliğin, işyerinde iş kazası veya meslek hastalığı geçirmiş işçisi ile davalı olduğu kabul edilerek İş Mahkemeleri Bilirkişileri tarafından düzenlenen Bilirkişi Raporu tarzında kusur raporu düzenleyip işverenliğin olası dava sonucunda ödemek zorunda kalabileceği maddi tazminatı hesap edip rapor hazırlamak, buna göre önleyici aksiyon planları geliştirmek.
İşçinin, iş akdi feshinin iş güvenliği açısından değerlendirilmesi ve prosedürleri.
İş güvenliğine ilişkin işçi sorumlulukları.